• PRONÁJMY TĚLOCVIČEN na školní rok 2023-2024
     • PRONÁJMY TĚLOCVIČEN na školní rok 2023-2024

     • Upozorňujeme všechny zájemce o pronájem tělocvičen na ZŠ Tuháčkova, že žádosti o pronájem tělocvičen na školní rok 2023-2024 je nutné doručit v písemné podobě na předepsaném formuláři poštou, nebo emailem na: info@zstuhackova.cz nejpozději do 31. května 2023. Formulář najdete na webových stránkách školy: www.zstuhackova.cz, v sekci dokumenty školy, případně jej obdržíte v tištěné podobě u správce tělocvičen.

      O přidělení pronájmů budete informování nejpozději v průběhu měsíce srpna, případně začátkem září 2023.

      Těšíme se na spolupráci s Vámi.

       

      Mgr. Jana Hanáková

      ředitelka školy

    • Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?
     • Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

     • Díky obyvatelům se naše Základní škola Brno , Tuháčkova 25, příspěvková organizace může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,26 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

      Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

      Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 3,08 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks!

      Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 151,26 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 6 krát.

      Došlo také k úspoře 1 557,07 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1558 krát.

      Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 149,21 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 7 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

      Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 5,19 kg mědi, což stačí pro ražbu 922 1€ mincí, nebo 6,35 kg hliníku, který by stačil na výrobu 424 plechovek o objemu 0,33 l.

      Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

    • Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky
     • Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

     • V příštím školním roce bude naše škola otvírat přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky.

      Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

      Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravného ročníku a rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky.

      Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:

      1. Vyřízený odklad povinné školní docházky, trvalý pobyt ve spádové oblasti školy, doporučení PPP k zařazení do přípravného ročníku
      2. Vyřízený odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy, doporučení PPP k zařazení do přípravného ročníku

       

      Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

      Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

      Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

      Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

       

      Nejčastější dotazy k přípravné třídě

      Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

      Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

      Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

      Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. Přípravná třída však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

      Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

      Nepočítá.

      Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

      Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

      Co budou děti v přípravné třídě dělat?

      Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

      Mám zajištěno, že moje dítě může po přípravné třídě pokračovat ve vzdělávání na Vaší škole?

      Samozřejmě. V této skutečnosti spatřujeme další podstatnou výhodu existence přípravné třídy; dítě se postupně seznamuje s novým prostředím, poznává nové kamarády, učitele, v pozdějším období plní společné úkoly se školáky, podílí se na školních akcích, takže nástup do 1. ročníku je mnohem jednoduší, neobjevují se adaptační potíže.

      Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

      Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

      Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

      Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že vyplníte a podáte žádost o odklad školní docházky a zároveň o přijetí do přípravné třídy. Oba dokumenty najdete na www.zapisdoskol.cz Při objednání k vyšetření do PPP z důvodu žíádosti o odklad školní docházky, uveďte zájem o zařazení do přípravné třídy.

      V případě vyřízení odkladu povinné školní docházky je nutné tuto skutečnost doložit rozhodnutím základní školy, kde byl odklad projednán.

      Zápis do přípravné třídy probíhá zároveň se zápisem do 1. třídy (4.4.2023). Je nutné dále přinést rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vygenerované žádosti (žádost o odklad školní docházky a žádost o zařazení do přípravného ročníku).

      Kde je přípravná třída umístěna?

      Přípravná třída bude umístěna samostatně v přízemí budovy školy, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen.

      V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?

      O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat nejlépe při zápisu do 1. třídy, nejpozději však do konce dubna. Je třeba mít na zřeteli, že se k žádosti přikládá souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení, se kterým je zapotřebí dojednat schůzku s dostatečným předstihem.

      Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

      Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.

      Jak dlouhá je dopolední výuka?

      Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.

      Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

      Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17.00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6.30 hodin.

      Jaká je výše školného?

      Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

       

      Názor a zkušenost rodiče žáka v přípravné třídě

      Děti v přípravné třídě získaly velkou výhodu v orientaci ve škole. Zvykaly si na školní režim, který se střídal částečně se školkovým, že děti měly prostor na hraní, sportování, procházky i odpočinek. Vybudovaly si nové vztahy nejen se svými spolužáky ve třídě, ale vlastně byly v kontaktu se všemi ročníky ve škole a i tam si našly kamarády, nabyly zkušenosti, co všechno je bude čekat v 1. třídě, osvojovaly si manuální zručnosti, psaní základních znaků, číslic, písmen. Zdokonalovaly si obrazotvornost při malování, řešení různých rébusů, úkolů i formou her. Učily se větší samostatnosti. Měly individuální výuku logopedie.

      Mohly navštěvovat družinu. Přípravná třída je výborným přechodem mezi mateřskou školou a základní školou pro děti s odkladem školní docházky, které na „velkou“ základní školu ještě nejsou vyzrálé a připravené a ve školce by musely opakovat stejnou třídu, „jako by propadly“ a ničemu novému by se nenaučily, protože tam mají dané osnovy a režim.

      Nechci se nikoho dotknout nebo někoho urazit, ale myslím si, že někdy si to jako rodiče usnadňujeme a volíme, co je lepší a pohodlnější pro nás než pro dítě. Já dlouho zvažovala, jaké bude nejlepší řešení pro syna, který měl odklad a nelituji, že jsme zvolili nultou třídu. Kdybych se měla znovu rozhodovat, nevolila bych jinak. G. Lovecká

    • 21.ročník Memoriálu J.Krejčíka
     • 21.ročník Memoriálu J.Krejčíka

     • Ve čtvrtek 30.března proběhl na naší škole další ročník florbalového turnaje. Po covidovém přerušení jsme se rozhodli navázat na dlouhou tradici, jen jsme omezili počet týmů na osm, aby se celý turnaj odehrál během jednoho dne. Všech osm týmů předvedlo velmi kvalitní hru a do semifinále postoupily čtyři nejlepší. Domácímu družstvu bohužel chyběl k postupu jediný gól proti sousedům z Řehořky. V duelu zklamaných poražených semifinalistů nakonec vybojovala třetí místo ZŠ Blažkova nejtěsnějším rozdílem 1:0 nad Horníkovou. Do finále se podle očekávání dostala ZŠ Horní a trochu překvapivě ZŠ Řehořova, která v napínavém semifinále udolala Horníkovu 2:1. Roli favorita potvrdili hráči ZŠ Horní, jejichž hru řídil nejlepší střelec Patrik Neterder, který nastřílel 15 branek. Ani nejlepší brankář turnaje D.Voda nedokázal zabránit porážce ZŠ Řehořova v poměru 1:7.

      Celý turnaj výborně odřídil zkušený rozhodčí Michal Dess, kterému patří veliký dík od organizátorů i všech zúčastněných.

      Několik fotografií z daného turnaje: https://eu.zonerama.com/ZSTuhackova/Album/9612062 

    • Informace k zápisu dětí do 1. ročníku na ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.
     • Informace k zápisu dětí do 1. ročníku na ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.

     • Zápis dětí do 1. ročníku se koná v úterý 4. dubna 2023 v době od 13.00 do 17.00 hod. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem. S sebou vezměte vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, kterou najdete na webovém rozhraní: http://zapisdozs.brno.cz , svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

      Přesný termín zápisu si mohou rodiče naplánovat prostřednictvím rezervačního systému od 22. 3. 2023.

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, kterou také najdete na webovém rozhraní: http://zapisdozs.brno.cz ,doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 18. 4. 2023 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      Pro zájemce z řad rodičů a jejich děti pořádáme dne 28. 2. 2023 od 15.30 a 16. 00 hod komentovanou prohlídku školy, dále dne 7. 3. 2023 od 8.00 do 8.45 ukázkovou hodinu v prvních třídách.

      Děti přijaté do 1. ročníku na naši školu mohou využít adaptačních setkání v prostorách školy s názvem „Veselá školička“. Tato setkání budou probíhat v měsíci květnu.

      Chystame-se-do-1.-tridy-e-book-NOVADIDA.pdf

      Informace o škole:

      Naše škola je úplná ZŠ s devíti ročníky v bezprostřední blízkosti MHD, s možností parkování v okolí školy, bezbariérovým přístupem, organizujeme výuku angličtiny od 1. ročníku, máme zkušený pedagogický sbor, používáme interaktivní výuku s využitím moderních ICT technologií, podporujeme ekologickou výchovu a přírodní vědy od 1. ročníku, nabízíme možnost umístění dítěte do ŠD s provozem od 6.30 do 17.00 hod, na naší škole najdete velký výběr sportovních aktivit, součástí školy jsou 2 tělocvičny, moderní venkovní sportovní areál, spolupracujeme se sportovními kluby v okolí školy, máme odborné učebny pro výuku přírodních věd i humanitních předmětů, čtyři jazykové učebny (z toho jedna digitální), počítačové učebny, výborné stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou hlavních jídel s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, poskytujeme individuální péči dětem talentovaným i dětem s SVP, máme zkušenosti s výukou dětí s PAS, zapojujeme asistenty pedagoga do výuky, pořádáme výjezdy do škol v přírodě, lyžařské kurzy i jazykově poznávací zájezdy do zahraničí (finanční příspěvek MČ na tyto výjezdy), týdenní jazykové kurzy přímo ve škole, realizujeme nejrůznější projekty, zapojujeme žáky do preventivních programů na zvýšení jejich bezpečnosti, máme elektronické třídní knihy a žákovské knížky přístupné rodičům, při škole pracuje aktivní Spolek rodičů a Školská rada. Ve škole je nainstalován bezpečnostní docházkový systém, jehož prostřednictvím je rodič informován o příchodu i odchodu dítěte z budovy školy. V budově školy sídlí pobočka DDM Helceletova - CVČ Sluníčko, v blízkosti se nachází ZUŠ Slunná. Jsme zapojeni do projektů Erasmus+, Mléko do škol, Ovoce do škol, Výuka angličtiny od 1. ročníku, Sportuj ve škole, realizujeme ekologické projekty, čerpáme finance z grantů ESF.

      Těšíme se na Vás! Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Ukliďme Česko 2023
     • Ukliďme Česko 2023

     • Jako škola jsme opět nemohli chybět a uklidili jsme částečně oplocený areál mezi školou a velkým parkovištěm a dále břehy a i koryto Ponávky od soutoku po relaxační prostory u ulice Kalové. Výsledkem je cca 150 kg všeličného odpadu.

      V Brně se letos uklízí na více než 130 místech a svoz sesbíraného odpadu v prvním dubnovém týdnu již tradičně zajistí společnost SAKO Brno, která začátkem letošního roku zprovoznila novou třídicí linku odpadů. Díky ní do žlutých nádob na plast v Brně nově patří také všechny kovové obaly od potravin, konzervy a alobal.

      Dobrovolníci při letošní akci uklidí mimo jiné i břehy Brněnské přehrady, Svitavy a Svratky, kterou budou například vodní skauti z oddílu Kormoráni uklízet přímo z palub svých lodí. Úklidy budou kromě spolků a jednotlivců organizovat i městské části, Magistrát města Brna, ale také řada jiných škol a firem. Do akce se letos opět zapojí strážníci Městské policie Brno a tradiční úklid proběhne i v Zoo Brno.

      Fotografie z úklidu organizovaného školou najdete na https://eu.zonerama.com/ZSTuhackova/Album/9620935

    • Burza hraček
     • Burza hraček

     • Na burze hraček se díky Vám vybralo přes 5500,-Kč, což nám umožní stát se přispěvateli na chov až u 11 zvířátek (min. částka přispěvatele je 500,- Kč). Pomalu můžete prozkoumávat stránky ZOO Brno ( https://www.zoobrno.cz/podporte-nas/adopce-a-sponzorstvi )a vybírat si svého oblíbence, kterého podpoříme. Jak jsem již psal, hlasování proběhne v týdnu po Velikonocích v každé třídě, kdy každý žák bude smět dát hlas jednomu zvířátku. Zvířátka s nejvyšším počtem hlasů budou následně zaplacena a "adoptována". Ještě jednou děkuji všem, co se na této akci podíleli a podílí. TP

      Fotografie najdete na https://eu.zonerama.com/ZSTuhackova/Album/9612064

    • Listování s Lukášem Hejlíkem
     • Listování s Lukášem Hejlíkem

     • V úterý 10. 1. proběhlo na naší škole LISTOVÁNÍ s hercem Lukášem Hejlíkem, Alanem Novotným a herečkou Markétou Lánskou. Co je to LISTOVÁNÍ? Jedná se o scénické čtení zajímavých a aktuálních knížek vybraných autorů s rekvizitami, kostýmy a hudbou. Cílem těchto představení je ukázat dětem, že čtení může být i zábavné.

           Pro 1. stupeň byla připravena adaptace knížky „Bertík a čmuchadlo“ od české spisovatelky Petry Soukupové. Příběh pojednával o devítiletém chlapci Bertíkovi, který se snaží sžít s různými rodinnými situacemi. Na této složité cestě jej provází tajemné čmuchadlo, které mu radí a vysvětluje, jak tyto situace zvládnout.

           2. stupeň měl na programu adaptaci knížky „Život k sežrání“ od francouzského spisovatele Mikaela Olliviera. V tomto případě kniha vypráví o pohodovém chlapci Benovi, který chodí na sedmileté gymnázium. Jednoho dne ho však čeká preventivní prohlídka, na které mu lékařka řekne, že váží o dvacet kilo více, než by měl. A tak začne řešit, jak zhubnout, jak držet dietu, jak se popasovat se ztrátou první lásky, jak ji získat zpět a také jak naplnit své sny.

           Děkujeme hercům za skvělý zážitek!

      Připomenout si to můžete zde: https://eu.zonerama.com/ZSTuhackova/Album/9378881

       

      Mgr. Aneta Gabous

    • S humorem do roku 2023
     • S humorem do roku 2023

     • Úspěšný start do nového pracovního roku, roku 2023. Ať je pro vás rokem úspěšným, plným zdraví, pohody, skvělých nápadů a dobré nálady. K navození může přispět i naše video. Zš Tuháčkova

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • Datová schránka: ew9mjwn
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25: Předseda spolku: Jana Šopíková, johancas@centrum.cz Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • č.ú. Spolku 2315077001/5500 Při platbě čl. příspěvku zadejte do zprávy pro příjemce kód třídy a jméno dítěte (např. 7B, Nováková). Výše příspěvku je 120,- Kč za pololetí za nejstarší dítě. Za každé další 60,- Kč za pololetí.
   • Školská rada - zástupci rodičů: Tomáš Zerzaň, předseda ŠR, Ing. Markéta Hynková, Mgr. Miroslava Ježová
   • Školská rada - zástupci obce: Ing. David Grund, Mgr. Iva Paďourková, Ing. Antonín Trčálek
   • Školská rada - zástupci školy: Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz