• Školní poradenské pracoviště při ZŠ Brno, Tuháčkova 25

    • Od 1. 9. 2017 je ve škole zřízeno školní poradenská pracoviště,  které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

     Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy.

     Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

     Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

     Školní poradenské pracoviště

     Služby zabezpečují:

     - výchovný poradce (kariérový poradce) – vedoucí pracovník školního poradenského pracoviště

     - školní psycholog

     - školní metodik prevence

     - vedoucí učitelka 1. stupně

     - zástupce pedagogů 2. stupně

     -zástupkyně ředitelky školy

     Služby jsou koordinovány školním speciálním pedagogem, který společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením škol vytvoří Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně - výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

     Cíl:

     zkvalitnit sociální klima škol

     pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti

     posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování

     umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou

     sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření

     poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP

     připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením

     zlepšit dostupnost služby i pro SŠ a VOŠ

     koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

     * koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole

     * pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, asistenti pedagoga, žáci, rodiče žáků)

     * podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků

     * podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků

     * podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření

     * pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy

     * podílí se na přijímacím řízení

     * provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování

     * zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků

     * provádí edukační terapii

     * provádí prevenci školní neúspěšnosti

     * provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků

     * provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli, kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ a úvod do světa práce na SŠ

     * koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)

     * odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu

     * poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

     * zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP

     * zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru

     * v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv

     * dodržuje etický kodex školního psychologa

     Nadstandardní činnosti:

     * osvětová a vzdělávací činnost

     * pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volno časových aktivit

     Školní psycholog zejména:

     * vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační

     * pracuje se žáky, pedagogy i rodiči

     * zaměřuje se na psychologickou diagnostiku za účelem stanovení vzdělávacích potřeb žáků, vedení a poradenství žáků se vzdělávacími a výchovnými potížemi, intervenci v případech vzdělávacích a výchovných problémů, psychologickou prevenci a reedukaci

     * úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, výchovným poradcem a školním metodikem prevence

     * je nápomocen třídním učitelům při zjišťování sociálního klimatu ve třídě

     * na zakázku vedení školy či výchovného poradce provádí screening, ankety, dotazníky ve škole 

     * spolupracuje s třídními učiteli - konzultace a metodické vedení

     Výchovný poradce zejména:

     * úzce spolupracuje se školním speciálním pedagogem

     * spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP

     * provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

     * předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

     * průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky

     * koordinuje spolupráci třídních učitelů se šk. speciálním pedagogem

     * pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese

     * pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce

     * metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

     * podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

     * spolupracuje se školním metodikem prevence

     * o své činnosti si vede písemné záznamy

     * spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte

     * je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

     Školní metodik prevence zejména:

     * úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním speciálním pedagogem

     * spolupracuje s třídními učiteli

     * pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole

     * sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci

     * poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

     * koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole

     * spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek

     * zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji

     * spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních

     * ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům

     * podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit

     * pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy

      

      

     Brno, 30. 8. 2019                                                                                  Mgr. Jana Hanáková

                                                                                                                         ředitelka školy

      

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová (pfefferova@zstuhackova.cz), Mgr. Jitka Patřičná (patricna@zstuhackova.cz), Mgr. Lenka Krábková (krabkova@zstuhackova.cz)
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz