• Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

      

     Výchovný poradce:  Mgr. Magdalena Pfefferová                                       
     Školní psycholog: Mgr. Eva Brídová   
     Školní metodik prevence: Mgr. Alžběta Málková
     Školní speciální pedagog:  Mgr. Marta Šidlová
     Vedoucí učitelka I. stupně:  Mgr. Jitka Patřičná
     Vedoucí učitel II. stupně:  Mgr. Jan Klimeš
     Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Lenka Krábková

      

     Od 1. 9. 2017 je ve škole zřízeno školní poradenská pracoviště,  které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Činnost ŠPP představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Služby jsou pro žáky, jejich rodiče a pedagogy školy zdarma.

      

     Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy.

      

     Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště, na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

      

     Služby jsou koordinovány školním speciálním pedagogem, který se společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením školy podílí na tvorbě Programu zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Program odráží specifika školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně - výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

      

     Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC) a střediska výchovné péče (SVP).

      

     Cíle ŠPP:

      

     • zkvalitnit sociální klima školy
     • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
     • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
     • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
     • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
     • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP
     • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
     • zlepšit dostupnost služby i pro SŠ a VOŠ
     • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

      

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz