• VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

    • Řád školní jídelny vyplývá z vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a z vyhlášky MZ č. 602/2006 Sb.

      

     1)Ve školní jídelně se mohou stravovat zaměstnanci, žáci i cizí strávníci.

     2) Strávníci se ke stravování přihlašují zpravidla na celý měsíc. Jen výjimečně na kratší dobu.

     3) Je nutné dodržovat termín placení obědů. Platí se bezhotovostním stykem na účet s přiděleným variabilním symbolem.

     4) školní jídelna připravuje dietní stravování

     5) Děti si při prvním placení koupí bezdotykový čip, který nosí stále s sebou. Při odebírání obědu dítě přiloží čip  do signálního zařízení. Školní jídelna tím má přehled, kdo z dětí chodí na obědy a kdo má obědy zaplaceny. Strávníci jsou povinni čip používat denně. Při ztrátě čipu je nutné si zakoupit nový.

     6) Odhlašování obědů musí být provedeno do 13.00 hod. předešlého dne. Odhlašování si provádí rodiče telefonicky na č. 539 014 620  (pí. Jansová), nebo přes internet. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze v době od 11.00 hod do 11.30 hod.

     Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.

     Poslední odhlášení obědů před vánočními a hlavními prázdninami je možné nejpozději dva dny před ukončením školní docházky před prázdninami.

     7) Dle vyhlášky 107/2005 Sb. školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou žáci rozděleni do věkových skupin  : 7 – 10 let platba - 34,- Kč 11 – 14 let platba - 36,- Kč 15 – více let platba - 38,- Kč. Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku  (v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku)

     8)  Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky i v případě, když nejsou pověřeni dozorem nad žáky.

     9) Zaměstnanci školy dle vyhlášky 84/2005 Sb. mají nárok na oběd, jen pokud jsou přítomni na pracovišti. Nemají nárok na dotovaný oběd  pokud jsou v pracovní neschopnosti, čerpají OČR, řádnou dovolenou, neplacené volno, účastní se DVPP, služební cesty a podobně.

     10 Cizí strávnici obědvají od 11. do 11.30 hod., než přijdou děti. Tuto dobu je nutno z hygienických důvodů dodržovat.

     11) Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí a příbory.

     12) Ovoce a další přílohy jsou žáci povinni sníst v jídelně.

     13) Obědy se vydávají od 11.40 do 13.45 hod., podle rozvrhu, žáci se řídí pokyny dozorujících.

     14) Strávníci jsou povinni odkládat použité nádobí na určené místo..

     15) Do jídelny chodíme pouze přezutí a ve vhodném oblečení.

     V Brně 29.8.2022

     Zpracovala:
     Jarmila Jansová, vedoucí školní jídelny
     Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

      

    • DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

    • DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

     (dodatek k řádu školní jídelny)

     Školní jídelna poskytuje dietní stravování, které je určeno pouze pro žákovské strávníky. Po pracovnících školní jídelny nelze požadovat další alternativy např. bez mléka, bez vajec, ryb atd., potravinové alergie nejsou do dietního stravování zahrnuty.

     Zákonní zástupci  ( dále jen rodiče )  dítěte jsou povinni doložit potvrzení od praktického lékaře (obor děti a dorost ), ve kterém je specifikováno, o jaký typ diety se jedná a co v dietním režimu může a co nesmí.

     Výběrem potravin, receptury, jídelním lístkem a způsobem přípravy jídel je pověřena pouze kuchařka s „Osvědčením o absolvování odborného školení v oblasti dietního stravování pro kuchařky školních jídelen“.

     Výběr potravin, receptury, jídelním lístkem a způsobem přípravy jídel v rámci dietního stravování kuchařka konzultuje s registrovaným nutričním terapeutem, který vykonává odborný dohled nad dietním systémem.

     Rodiče neodkladně informují kuchařku o změnách ve zdravotní indikaci a významně spolupracují   se školní jídelnou.

     Provozovatel stanovuje podle povahy poskytovaných služeb výši (cenu) finančních normativů na nákup potravin podle § 5  odst.2 a další podmínky poskytování školního stravování.

     V případě onemocnění strávníka se dietní strava nepřipravuje. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

      

     VÝŠE FINANČNÍHO NORMATIVU

     Věková kategorie strávníka - Náklady na potraviny včetně DPH (ostatní náklady hradí zřizovatel) - Norma syrového masa      

     ZŠ žáci 7-10 let - 30 Kč - 70 g

     ZŠ žáci 11-14 let - 32 Kč - 80 g

     ZŠ žáci 15 let - 34 Kč - 90 g

      

     VYMEZENÍ ROZSAHU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

     Diety se nezajišťují: Není-li zabezpečena provozní kapacita zaměstnanců v kuchyni.

     Při nepřítomnosti kuchařky s osvědčením pro přípravu dietního stravování.

     Za nepřítomnosti nutričního terapeuta. V těchto případech je nutné, aby rodič připravil pro dítě jídlo sám. Zaměstnanci jídelny jídlo ohřejí a vydají.

      

     V Brně dne 22.6.2020                                                                              

      

     Jarmila Jansová

     Vedoucí  školní jídelny