• Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině ZŠ Tuháčkova

    • Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace (dále jen provozovatel).

     Provozovatel stanoví příspěvek tak, aby jeho výše nepřesáhla 50% průměrných neinvestičních nákladů vynakládaných provozovatelem na jedno dítě umístěné v tomto školském zařízení.

     Výše příspěvku na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 150,- Kč měsíčně.

     Neinvestiční náklady vynakládané provozovatelem jsou zejména náklady na energie (voda, plyn,elektřina), náklady na odvoz odpadků, náklady na údržbu a opravy, vybavení školského zařízení apod.

     Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k soustavné docházce do školní družiny a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení se příspěvek nevrací.

     Příspěvek se platí bezhotovostním způsobem na účet školy : 65 336-621/0100, kde musí být zabezpečeno oddělené sledování přijatých příspěvků (variabilní symbol).

     Provozovatel použije příspěvek k úhradě neinvestičních nákladů školní družiny.

     Příspěvek je vybírán ve dvou splátkách,
     1. období        1. září – 31. prosinec - platba 600 Kč, splatná do nejpozději do 15. 10.
     2. období       2. leden – 30. červen - platba 900 Kč, splatná nejpozději do 15. 2.
     Příspěvek se neplatí v plné výši, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě trvale žije, pod 1,30 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost (státem stanoveného životního minima). V případě, že plátce má být osvobozen od placení příspěvku, je třeba, aby předložil písemnou žádost ředitelce školy a tuto skutečnost doložil potvrzením o všech příjmech příslušníků domácnosti. Provozovatel pak ve správním řízení stanoví plátci příspěvek v nižší výši, než je výše příspěvku stanovená jednotně, a to tak, aby k poklesu příjmu pod hranici stanovenou touto směrnicí nedošlo.

     V případě, že nepřítomnost dítěte ve školním zařízení ze zdravotních důvodů je delší než jeden měsíc, provozovatel na písemnou žádost plátce, doloženou potvrzením lékaře, promine platbu příspěvku za příslušné období.
     Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel vyměřit plátci penále do výše 100% nezaplacené částky.
     Opakované neplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném upozornění plátce.
      Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2014.
     Brno, 22. 8. 2014                                                                  Mgr. Jana Hanáková
                                                                                                       ředitelka školy