• Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině ZŠ Tuháčkova

    • Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace (dále jen provozovatel).

     Provozovatel stanoví příspěvek tak, aby jeho výše nepřesáhla 50% průměrných neinvestičních nákladů vynakládaných provozovatelem na jedno dítě umístěné v tomto školském zařízení.

     Výše příspěvku na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 200,- Kč měsíčně, pokud dítě využívá pouze ranní školní družinu, poplatek činí 100 Kč za 1 měsíc.

     Neinvestiční náklady vynakládané provozovatelem jsou zejména náklady na energie (voda, plyn,elektřina), náklady na odvoz odpadků, náklady na údržbu a opravy, vybavení školského zařízení apod.

     Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k soustavné docházce do školní družiny a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení se příspěvek nevrací.

     Příspěvek se platí bezhotovostním způsobem na účet školy : 131-1219280267/0100, kde musí být zabezpečeno oddělené sledování přijatých příspěvků (variabilní symbol). Variabilní symbol pro platbu dítěte bude nově všem rodičům dětí navštěvujících školní družinu zaslán prostřednictvím Edupage v prvním týdnu měsíce září. Variabilní symboly ze školního roku 2022-2023 jsou neplatné.

     Provozovatel použije příspěvek k úhradě neinvestičních nákladů školní družiny.

     Příspěvek je vybírán ve dvou splátkách,
     1. období        1. září – 31. prosinec - platba 800 Kč, splatná do nejpozději do 15. 10.
     2. období       2. leden – 30. červen - platba 1 200 Kč, splatná nejpozději do 15. 2.
     Příspěvek se neplatí v plné výši, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě trvale žije, pod 1,30 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost (státem stanoveného životního minima). V případě, že plátce má být osvobozen od placení příspěvku, je třeba, aby předložil písemnou žádost ředitelce školy a tuto skutečnost doložil potvrzením o všech příjmech příslušníků domácnosti. Provozovatel pak ve správním řízení stanoví plátci příspěvek v nižší výši, než je výše příspěvku stanovená jednotně, a to tak, aby k poklesu příjmu pod hranici stanovenou touto směrnicí nedošlo.

     V případě, že nepřítomnost dítěte ve školním zařízení ze zdravotních důvodů je delší než jeden měsíc, provozovatel na písemnou žádost plátce, doloženou potvrzením lékaře, promine platbu příspěvku za příslušné období.
     Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel vyměřit plátci penále do výše 100% nezaplacené částky.
     Opakované neplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném upozornění plátce.
      Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023.
     Brno, 22. 8. 2023                                                                  Mgr. Jana Hanáková
                                                                                                       ředitelka školy

      

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • Datová schránka: ew9mjwn
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno 61700 Brno Czech Republic
   • IČ: 70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25: Předseda spolku: Jana Šopíková, johancas@centrum.cz Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • č.ú. Spolku 2315077001/5500 Při platbě čl. příspěvku zadejte do zprávy pro příjemce kód třídy a jméno dítěte (např. 7B, Nováková). Výše příspěvku je 120,- Kč za pololetí za nejstarší dítě. Za každé další 60,- Kč za pololetí.
   • Školská rada - zástupci rodičů: Tomáš Zerzaň, předseda ŠR, Ing. Markéta Hynková, Mgr. Miroslava Ježová
   • Školská rada - zástupci obce: Ing. David Grund, Mgr. Iva Paďourková, Ing. Antonín Trčálek
   • Školská rada - zástupci školy: Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz