• Směrnice k pronájmu učeben a školních prostor ZŠ Brno, Tuháčkova 25

    Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace propůjčuje příslušné prostory na základě písemné žádosti. Žadatel je povinen v žádosti uvést, za jakým účelem si prostory pronajímá. Dlouhodobé pronájmy musí odsouhlasit zřizovatel.

    Příslušné prostory se propůjčují výhradně k uvedené činnosti.

    Vstup do budovy je povolen pouze pod dozorem vedoucího, který je zodpovědný za dodržování pořádku a bezpečnosti. Organizace je povinna nahlásit jméno odpovědného vedoucího zástupci ředitele.

    Vedoucí je povinen hlásit ihned každou závadu a poškození školníkovi, v případě závažnějšího poškození zástupci ředitele a v co nejkratší době zajistit uvedení do původního stavu.

    Vedoucí a ostatní účastníci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu školy.

    Ředitelství školy a školník mají právo kdykoliv se přesvědčit o dodržování podmínek smlouvy. Jejich pokynů musí být uposlechnuto.

    Při porušení provozního řádu lze pronájem zrušit.

    Ceny za pronájem jsou stanoveny následovně:

    • Kmenová učebna 300 Kč za 60 minut
    • Odborná učebna 350 Kč za 60 minut
    • Odborná učebna s interaktivní tabulí 400 Kč za 60 minut
    • Multimediální učebna (25 počítačů + 1 lektorský, i-tabule) 800 Kč za 60 minut
    • Jídelna 500 Kč za 60 minut
    • Malá tělocvična:
     • mládež do 18 let 300 Kč za 60 minut
     • dospělí 400 Kč za 60 minut
     • sobota, neděle, svátek 3000 Kč za den nebo 500 Kč/hod
    • Velká tělocvična:
     • mládež do 18 let 500 Kč za 60 minut
     • dospělí 600 Kč za 60 minut
     • sobota, neděle, svátek 5 000 Kč nebo 800 Kč/hod
    • Venkovní sportovní areál 300 Kč za 60 minut
     • sobota, neděle, svátek 2 000 Kč za den nebo 400 Kč/hod

    V případě komerčního využití lze stanovit smluvní ceny.

    Ceny jsou uváděny bez DPH.

    Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022

    Mgr. Jana Hanáková

    ředitelka školy