• Modernizujeme výuku informatiky
     • Modernizujeme výuku informatiky

     • Po nedávné modernizaci jedné z učeben informatiky projde i současná výuka informatiky v následujících měsících výraznou změnou. S nástupem nového RVP ZV i naše škola upravuje své osnovy a výukové plány, aby se žáci už v příštím školním roce 2022/2023 mohli vzdělávat podle nejnovějších požadavků. S novou výukou hodláme začít o rok dříve, než nám to ukládá zákon. To ovšem neznamená, že máme v současné době zastaralé osnovy. Každým rokem je upravujeme, aby odpovídaly školnímu vzdělávacímu programu a novým trendům v oblasti informačních technologií. Několik let již máme v učebních osnovách zařazeno rozšiřující nepovinné téma algoritmické myšlení a programování, ve kterém se žáci od 5. ročníku učí programovat. Výuka programování je realizována pomocí online programů, které odpovídají jednotlivým ročníkům. Mezi dané programy patří hlavně code.org, OzoBlockly a Scratch a nejnovější VEXcode Blocks. Téměř čtyři roky danou výuku programování neprovádíme pouze teoreticky, ale i prakticky. K tomu slouží zapůjčení Ozzoboti, které na danou dobu zajišťuje koordinátor ICT Mgr. Krištof. Druhým rokem navíc pořádá ve škole společnost SAP pro dané třídy blokovou dopolední výuku v programu Scratch. V loňském školním roce ukončil svou činnost další projekt školy, a to Badatelský kroužek. Díky tomuto dvouletému kroužku škola disponuje 3D tiskárnou a robotickými stavebnicemi VEX IQ. Tiskárna je i po ukončení kroužku využívána pro tvorbu výukových pomůcek a dalších 3D modelů dle zadání vyučujících a žáků. Stavebnice VEX IQ budou využívány i v nově připravované informatice, kde se počítá s rozšířením jejich počtu. Mgr. Lukáš Krištof

    • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021
     • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021

     • Vážení rodiče, milí žáci


      dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Screeningové testování se týká také škol v městě Brně.

      Testování je zacíleno na žáky v denní formě vzdělávání, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.

      Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

      Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:

       1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

       2. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

      3. děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

      4. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m

      Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

      Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( rodič, pedagog, asistent pedagoga)

      V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, musí splnit výše uvedené speciální podmínky “pro netestované”, které musí plnit do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu ve vyhrazeném prostoru u šaten školy.

      Z tohoto důvodu žádáme všechny rodiče, aby prostřednictvím Edupage nejpozději do pátku 5.11. do 8.00 hodin třídnímu učiteli svého dítěte dali na vědomí, zda se dítě bude testovat, nebo doloží požadovaný doklad o bezinfekčnosti. Pokud třídní učitel tuto informaci neobdrží, bude k dítěti přistupováno od 8.11. podle speciálních podmínek pro netestované.


      Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že tuto obtížnou situaci opět společně zvládneme.

      Ředitelství ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      V příloze najdete přiložené úplné znění mimořádného opatření.

      pokyn-ke-screeningovemu-testovani-listopad-2021_akt.02112021.pdf


    • Halloween na naší škole
     • Halloween na naší škole

     • Pondělní den 1. 11. 2021 se nesl v duchu Halloweenu. Někteří žáci vzali přípravy opravdu vážně. Všechny masky se sešly na společné focení do tělocvičny.

    • Projekt Hrdá škola s možností hlasování
     • Projekt Hrdá škola s možností hlasování

     • Vážení rodiče,

      naše škola se zapojuje do projektu Hrdá škola viz odkaz níže. V souvislosti s touto aktivitou nám organizující firma nabídla možnost výroby oblečení a dalších doplňků s logem a názvem školy. Nákup bude následně možný na e-shopu přímo u firmy Schools United, s.r.o. bez další účasti školy.

      Nyní je otevřené veřejné hlasování k podobě loga a názvu školy pro potisk produktů. Budeme rádi, když se Vy a Vaše dítě do hlasování zapojíte. Nákup hotových produktů není povinností, pouze možností.

      Vše k projektu "Hrdá škola" najdete zde: https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola#/

      Hlasujte do 10.11. o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom firma použije na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky :-) Hlasovat můžete zde: odkaz

    • Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

     • V pondělí 4. 10. se dívky i hoši naší školy zúčastnili turnaje ZŠ ve stolním tenise na ZŠ Svážná. Všichni hráli, co jim síly stačily. Starší chlapci měli ze všech kategorií největší konkurenci. Do této kategorie se přihlásilo nejvíce škol, proto museli být rozlosováni do skupin. Postupovali pouze vítězové skupin, kterými se naše družstvo bohužel nestalo. Mladší chlapci se probojovali až na krásné 3. místo.

      Protože dívek se do soutěže přihlásilo z naší školy jen málo, utvořili jsme jen jedno družstvo starších dívek. Děvčata si vyzkoušela atmosféru turnaje a podařilo se jim obsadit 2. příčku. Ze ZŠ Svážná jsme proto odjížděli se dvěma diplomy a poháry, které nyní zdobí školní vitrínu společně s již dříve získanými trofejemi.

      Všem zúčastněným hráčům a hráčkám děkujeme  za úspěšnou reprezentaci naší školy a do dalších sportovních klání přejeme hodně štěstí a úspěchů.

                                                                                                                                       Mgr. Eva Lichková

    • Sázení stromků na školním pozemku
     • Sázení stromků na školním pozemku

     • Přišel podzim, čas věnovaný úpravám našich zahrad a pozemků. Také na naší škole ZŠ Tuháčkova se neustále s žáky staráme o zvelebování školního pozemku a okolí školy.

      Aktuálně žáci sedmých ročníků v rámci předmětu ekologická výchova vysazovali podél plotu sazenice borovic, které jsou, jak se žáci dozvěděli, odolnější vůči parazitům i suchu než jiné druhy stromů, nevyžadují náročnou údržbu a zakořeněné drží velmi pevně v zemi. Teoreticky i prakticky si tak žáci upevňovali své znalosti z oblasti ekologické výchovy, jejímž cílem je nejen prohlubování jednotlivých poznatků o přírodě, o vztazích člověka k prostředí, ale zejména výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

      Na závěr přejeme borovicím, ať se dobře uchytí, a žáci, kteří je letos sázeli, je budou moci za pár desítek let hrdě ukazovat svým potomkům se slovy: „Tu jsem sázel já.”

    • Adaptační přespávačka 4.A
     • Adaptační přespávačka 4.A

     • Vzhledem k náročnému minulému roku a odloučení žáků od kamarádů jsme se rozhodly ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Evou Brídovou uskutečnit adaptační přespání ve škole. Na žáky 4.A čekala výborná večeře, aktivity, které měly za cíl utužit kolektiv a večerní promítání filmu. Všichni jsme si společně strávený večer užili a budeme se těšit na další.

    • TÁBORÁK
     • TÁBORÁK

     • Ve středu, 29. září, odpoledne, proběhla na školním hřišti akce „Táborák pro děti a rodiče“. Byla to akce pro I. stupeň, na přivítanou v novém školním roce. Každý mohl posedět u ohně, opéct si špekáček či chlebík, popovídat si i zazpívat. K ohni příjemně hrála kytara a zpívaly se dětské a táborové písničky. Na děti čekalo také několik stanovišť, kde si mohly vyzkoušet kuličkovou dráhu, nakreslit křídami obrázek, vyzkoušet chůzi po slackline, zaskákat si v pytli nebo si nechat pomalovat obličej. Akce se konala již podruhé, a také letos se zdařila. Počasí nám přálo a rodiče tak měli možnost prožít se svými dětmi jedno příjemné odpoledne.

    • Národní plán doučování na ZŠ Tuháčkova
     • Národní plán doučování na ZŠ Tuháčkova

     •  

      Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání.

      Žáci jsou do doučování zařazováni z rozhodnutí školy a na žádost rodičů. Doučování není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě se školou. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli „strašák“. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří chtějí dětem pomoci.

      Vážení rodiče,

      pokud se zajímáte o doučování pro Vaše dítě v rámci tohoto programu, konzultujte prosím jeho případné zařazení s příslušným třídním učitelem nebo učitelkou, nebo přímo s doučovatelem.

      Doučování se mohou krátkodobě účastnit i žáci, kteří se do školy vracejí po nemoci a potřebují doplnit zameškané učivo.

       

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

    • Zápis z jednání třídních důvěrníků 7. 9. 2021
     • Zápis z jednání třídních důvěrníků 7. 9. 2021

     • zapis_z_jednani_duverniku_SRS__7.9.2021.doc                                                                                                       Vážení rodiče, děkujeme Vám za účast na úvodních třídních schůzkách, přejeme Vám i Vašim dětem pohodu a pevné zdraví po celý školní rok a těšíme se na spolupráci. V příloze najdete zápis se setkání třídních důvěrníků včetně kontaktů na nové členy výboru SRŠ.            

    • Pokyny pro rodiče a žáky 2. - 9. ročníků k zahájení školního roku
     • Pokyny pro rodiče a žáky 2. - 9. ročníků k zahájení školního roku

     • Vážení rodiče,

      v příloze najdete organizační pokyny pro 1. týden školní docházky. 

      S nástupem do školy souvisí preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (1. 9., 6. 9. a 9. 9.2021) formou neinvazivních antigenních testů, které dodá stát. Testování nepodstupují děti, které splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě. Pokud se dítě testování nepodrobí, je jeho povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. i při výuce.

      V této souvislosti Vás žádáme, abyste třídním učitelům zaslali potřebné dokumenty v el. podobě prostřednictvím Edupage - certifikát o očkování, potvrzení o pozitivním testu na covid 19, případně potvrzení o negativním výsledku z odběrového centra(72 hod Ag test, PCR test 7 dnů) nejpozději do 31. 8. 2021 do 12 hodin, případně je děti přinesou osobně v tištěné podobě dne 1. 9. 2021.

      Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd se konají v úterý 7. 9. v 17.00 hod v jednotlivých třídách. Pro úspěšné zahájení školního roku Vašeho dítěte je účast jednoho z rodičů velmi nutná. Po třídních schůzkách od 17.45 bude následovat schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy

      Děkujeme za spolupráci a přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

      učitelé ZŠ Tuháčkova

      Pokyny_pro_rodice_zaku_2._-__9._roc..doc     • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd - zahájení školního roku
     • Pokyny pro rodiče žáků 1. tříd - zahájení školního roku

     • Vážení rodiče,

      v příloze najdete organizační pokyny pro 1. týden školní docházky. Další podrobnosti se dozvíte na schůzce s třídní učitelkou dne 1.9.2021.

      S nástupem do školy souvisí preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě (2. 9., 6. 9. a 9. 9.2021) formou neinvazivních antigenních testů, které dodá stát. Testování nepodstupují děti, které splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě. Pokud se dítě testování nepodrobí, je jeho povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn i při výuce.

      V této souvislosti Vás žádáme, abyste třídní učitelce dne 1.9.2021 předali potřebné dokumenty - certifikát o očkování, potvrzení o pozitivním testu na covid 19, případně potvrzení o negativním výsledku z odběrového centra(72 hod Ag test, PCR test 7 dnů).

      Děkujeme za spolupráci a přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

      učitelé ZŠ Tuháčkova                         

       

      Pokyny_pro_rodice_zaku_1._trid.doc

       

    • Informace pro rodiče žáků I.třídy
     • Informace pro rodiče žáků I.třídy

     • Informace pro rodiče žáků I.třídy

       


      cena 1 oběda je 28,-Kč,
      cena 1 svačinky 16,- Kč
      platba na účet – 2801015420/2010 , možnost platba inkasem
      variabilní symbol bude přidělen po vyplnění přihlášky ke stravování , kterou obdržíte přímo v jídelně

      první platba na měsíc září bude vybírána  v hotovosti

      celkem 588,- /21dní x28,-/
      částky plateb na jednotlivé měsíce jsou  zveřejňovány na stránkách školy v sekci školní jídelna

      pro dítě je nutné zakoupit bezkontaktní stravovací čip, který slouží po celou dobu docházky, čip je vratný oproti záloze 120,-Kč /nesmí být poškozen nebo jinak znehodnocen/
      možnost odhlašování a přihlašování obědů přes internet,
      je možnost dietního stravování proti potvrzení od dětského lékaře , cena dietního oběda je 30,- Kč

       

      Termíny plateb a zápis ke stravování s vypsáním přihlášky ke stravování jsou následující:

       

      Středa  25. 8.2021                  od 10.00 – do 12.00 hod

       

      Pondělí  30. 8.2021                od 10.00 – do 14.00 hod

      Úterý      31.8.2021                od 10.00 ­­­-  do 14..00 hod

       

       

      Prosím o dodržení stanovených termínů !

       

      V mimořádném případě  prodej čipů 1.9. – 2.9.2021   od 11.00 hod – 13.00 hod !!!

      Na jiný stanovený čas nebude brán zřetel !

      Děkuji za pochopení.

       

       

      Případně informace a dotazy pište na jansova@zstuhackova.cz ,telefonicky 539 014 620

       

     • Volné pracovní místo - uklízečka

     • Vedení ZŠ Tuháčkova přijme do pracovního poměru na zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost (cca 3 měsíce) pracovníka na úklid s nástupem od 1. 9. 2021. Zájemci se mohou hlásit ředitelce školy na e-mail:  info@zstuhackova.cz

    • Změna v přihlašování ke službám Microsoftu
     • Změna v přihlašování ke službám Microsoftu

     • Novinkou pro následují školní rok, platnou od 18. 8. 2021, je změna v přihlašování ke službám Microsoftu (Teams, Office365 ...).

      Místo současného přihlašovacího emailu (jména) ve tvaru jméno@zstuhackova.onmicrosoft.com stačí od 18. 8. zadat nově jméno@zstuhackova.cz.

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz