• Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021 - 2022

     • Zápis dětí do 1. ročníku je na naší škole naplánovaný na úterý 13. dubna 2021 v době od 13.00 do 17.00 hod. Pokud to epidemiologická situace dovolí, dostaví se rodiče i s dítětem, s sebou přinesou vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Přesný termín zápisu si mohou rodiče naplánovat prostřednictvím rezervačního systému od 30. 3. 2021.

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných zdravotních důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 20. 4. 2021 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne pouze sběr přihlášek ke vzdělávání bez osobní účasti dítěte. Sběr vyplněných přihlášek a žádostí o odklad proběhne 13. 4. 2021 od 13. 00 do 17.00 ve vestibulu školy za přítomnosti zákonného zástupce (s sebou bude mít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz).

      Z epidemiologických důvodů nebudeme organizovat Den otevřených dveří ani komentovanou prohlídku školy. Bližší informace o škole můžete získat prostřednictvím webových stránek školy.

      Informace o škole:

      Úplná ZŠ s devíti ročníky v bezprostřední blízkosti MHD, možnost parkování v blízkosti školy, bezbariérový přístup, výuka angličtiny od 1. ročníku, zkušený pedagogický sbor, interaktivní výuka s využitím moderních ICT technologií, SMART vzorová škola pro Jihomoravský kraj, podpora ekologické výchovy a přírodních věd od  1. ročníku, možnost umístění dítěte do ŠD s provozem od 6.30 do 17.00 hod, široký výběr mimoškolních činností formou zájmových kroužků, podpora sportovních aktivit, součástí školy jsou 2 tělocvičny, moderní venkovní sportovní areál, spolupráce se sportovními kluby v okolí školy, odborné učebny pro výuku přírodních věd i humanitních předmětů, čtyři jazykové učebny (z toho jedna digitální), multimediální učebna, počítačová učebna, výborné stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou hlavních jídel s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, možnost zakoupení chutných dopoledních svačin ve ŠJ, individuální péče o děti talentované i děti s SVP, zkušenosti s výukou dětí s PAS, zapojení zkušených asistentů pedagoga do výuky, výjezdy do škol v přírodě,  na lyžařské kurzy i na jazykově poznávací zájezdy do zahraničí (finanční příspěvek MČ na tyto výjezdy), týdenní jazykové kurzy přímo ve škole, realizace nejrůznějších projektů, zapojení žáků do preventivních programů na zvýšení jejich bezpečnosti, elektronické třídní knihy a žákovské knížky přístupné rodičům, aktivní Spolek rodičů a Školská rada.Ve škole je nainstalován bezpečnostní docházkový systém, jehož prostřednictvím je rodič informován o příchodu i odchodu dítěte z budovy školy. V budově školy sídlí pobočka DDM Helceletova -  CVČ Sluníčko, v blízkosti se nachází ZUŠ Slunná. Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, Výuka angličtiny od 1. ročníku, Sportuj ve škole a Atletika do škol, čerpáme finance z grantů ESF.

     • Informace k uzavření školy od 1.3.2021

     • Od pondělí 1.3.2021 dochází podle nařízení vlády ČR k úplnému uzavření základních škol. Všichni žáci se budou učit distančně. Žákům 1. a 2.ročníků předají třídní učitelky rozvrhy online výuky do pondělí 1.3.2021. Pro žáky 3.-9.ročníků nedochází k žádným změnám, učí se podle stávajících rozvrhů online výuky. I nadále platí možnost vyzvedávat si úkoly a materiály k výuce na vrátnici školy každé úterý a čtvrtek v době od 10.00 do 12.00 hodin

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

       

      Ředitelství školy

     • Oznámení školní jídelny pro strávníky a rodiče žáků

     • Na základě rozhodnutí vlády ČR o uzavření škol a školek splatností od 1.3.2021 nebude do odvolání školní jídelna vařit obědy.Všechny přihlášeny obědy na měsíc březen budou automaticky zrušeny.Děkujeme za pochopení.

    • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?
     • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?

     •  

      Po zveřejnení výpisů/vysvědčení dostanou žáci a rodiče zprávu do mobilní aplikace. Kliknutím na tuto zprávu se zobrazí možnost stáhnout  si výpis.

      Následně kliknutím na tlačítko  Podepsat výpis podepíšete, a tak bude mít škola zpětnou vazbu, že jste výpis viděli. Výpis bude i nadále k dispozici v příslušném pololetí.

      Pozn: Tlačítko  Podepdat sa nachází jen v rodičovském účtu. Pokud jste přihlášeni přes účet žáka, tlačítko Podepsat nevidíte.

     • Pololetní hodnocení prospěchu a chování

     • Vážení rodiče,

      v pololetí budeme na naší škole hodnotit žáky tradičním způsobem, tzn. známkou. Pololetní hodnocení bude přístupné v Edu page od 28. 1. 2021 od 10.00, v papírové podobě obdrží výpis z vysvědčení dne 28. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníků, ostatním žákům bude tento výpis vydán po návratu do školy. Výpis žáci zpět do školy nevrací. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.

      Přeji všem žákům i jejich rodičům příjemný prodloužený víkend a doufám, že 1. 2. 2021 se v budově školy setkáme navíc se žáky 9. ročníku - sledujte, prosím, informace v médiích.

      Pokud od 1. 2. 2021 nastoupí žáci 9. ročníku k prezenční výuce, dojde ke změně rozvrhu online výuky v 6. - 8. ročníku. Bližší informace Vám podají třídní učitelé prostřednictvím Edu page.

      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků
     • ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

     • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

      (MAP II)

       

      ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

       

      ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

       

      PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

      PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU

      Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.

      (schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na dovednosti u prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace)

      Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

      • 9. února 2021 od 17:00 do 20:00
      • 11. března 2021 od 17:00 do 20:00

      ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE

      Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy.

      (informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná, jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje, úspěšné zahájení školní docházky)

       

      Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

      • 10. března 2021 od 17:00 do 20:00
      • 22. března 2021 od 17:00 do 20:00

      TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ

      Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.

      (charakteristika nadaných dětí, možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě, spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných, formy podpory nadaných dětí a žáků, aktivity pro nadané děti)

       

      Lektorka: PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)

      • 16. března 2021 od 16:00 do 19:00

      Semináře proběhnou v letošním roce ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST.

      Letáček s nabídkou seminářů naleznete v příloze.

      V případě dotazů pište na e-mail: map.mestobrno@gmail.com.

      Semináře jsou bezplatné.

    • Pozvánka na výstavu děl žáků
     • Pozvánka na výstavu děl žáků

     • Vážení rodiče,

      dovolte, abych Vás pozvala na virtuální prohlídku děl našich šikovných a kreativních žáků 2. stupně. Naše galerie se nachází na webové stránce Padlet a její otevírací doba pro návštěvníky je neomezená.

      Naleznete zde díla s tématikou Food Art, Stínohra či Živé obrazy a týden co týden bude postupně obohacována o další tvorbu, která Vás i přes nepříznivou situaci (mj. zavřená papírnictví!) ohromí svou originalitou a vtipem.

      Pro nevšední kulturní zážitek přejděte skrze odkaz https://cs.padlet.com/bpopelkova/d7utg7gyo3l4v0mx do výstavní síně.

      Přeji příjemnou podívanou.

      Barbora Popelková

    • Informace ke stravování od 18.1.2021
     • Informace ke stravování od 18.1.2021

     • Informace ke stravování od 18.1.2021

      Z důvodu ekonomického hlediska a  nízkého počtu přihlášených svačinek se od 18.1.2021 do odvolání nebudou připravovat.

      Děkujeme za pochopení .

    • Informace k výuce a stravování od 4.1.2021
     • Informace k výuce a stravování od 4.1.2021

     •  

      Vážení rodiče, milí žáci,

       

      na základě rozhodnutí vlády ČR  přechází základní školství od 4.1.2021 na distanční výuku. Vyjímkou jsou pouze 1. a 2.ročníky, které se budou vzdělávat prezenčně. Veškeré informace ohledně způsobu výuky jste již obdrželi od třídních učitelů. Připomínáme, že účast na distanční výuce je povinná, absence je třeba řádně omluvit. Děti, které mají obtíže s připojením do výuky přes MS Teams, si budou vyzvedávat úkoly, pracovní listy a pokyny k výuce na vrátnici školy každé úterý a čtvrtek v době od 10.00 do 11.45 hodin. Hlavním informačním kanálem i nadále zůstává školní informační systém Edupage.

      Děti, které zůstávají doma na distanční výuce, mají možnost si odebrat obědy domů. Objednané obědy si mohou vyzvednout do jídlonosičů každý pracovní den v době od 13.15 do 14.15 hodin.

      Děkujeme všem za pochopení a spolupráci a zároveň přejeme vše nejlepší v novém roce 2021.

       

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Vážení rodiče,

      velmi vám děkujeme za spolupráci v uplynulém kalendářním roce.

      Vážíme si vaší podpory a spolupráce, neboť to byl rok obtížný pro všechny. Pevně věřím, že nový rok 2021 bude rokem příznivějším nejen pro vzdělávání dětí, ale i pro nastolení vnitřního klidu a pohody nás všech. Přejeme všem krásné předvánoční i vánoční dny, v novém roce hlavně pevné zdraví a hodně optimismu.

      Za všechny pracovníky ZŠ Tuháčkova                Mgr. Jana Hanáková

    • Prodloužení vánočních prázdnin
     • Prodloužení vánočních prázdnin

     • Na základě rozhodnutí MŠMT oznamuji všem žákům i jejich rodičům, že vánoční prázdniny začínají již pondělkem 21. 12. Žáci budou ve škole naposledy v pátek 18. 12. a znovu přijdou do školy 4. 1. 2021 podle současného harmonogramu, tzn. 1. stupeň  a 9. ročníky všichni v plném rozsahu, 6. - 8. ročníky střídavě - týden prezenčně a týden distanční výuka, začínají třídy  s označením B.  Žádáme Vás o sledování aktuálního stavu a informací v médiích v závěru prázdnin, neboť může dojít ke změnám.

    • I v distanční výuce mluvíme anglicky
     • I v distanční výuce mluvíme anglicky

     • Sotva začal nový školní rok, čekala na nás již druhá karanténa a distanční výuka. Žáci i učitelé se tentokrát rychle zorientovali a vše proběhlo jak po másle. Ovšem žáky druhého stupně samozřejmě mrzelo, že byli ochuzeni o anglický týden s rodilými mluvčími English focus, který je na škole každoročně pořádaný na podzim.

      Přestože je English focus posunutý na pozdější termín, byla by škoda nevyužít podobné nabídky neziskové organizace Hodina H, která sídlí v Pelhřimově a shromažďuje anglicky mluvící stážisty z různých koutů Evropy. Dobrovolníci se nakonec zúčastnili dohromady šesti online hodin v devátých a osmých třídách. Juan ze Španělska a Adi z Itálie se na hodinách představili a s doprovodnou prezentací žákům vyprávěli, odkud pochází
      a proč jsou právě teď během pandemie v České republice. První online hodina byla zakončena Kahootem, online testem, který si připravil Juan. Žáci měli možnost dozvědět se zajímavosti o Španělsku, např. jaké je národní jídlo či jak vypadá španělská královská rodina.

      Pro studenty bylo ze začátku náročnější hostům rozumět každé slovo, protože Italové a Španělé jsou známi pro svou rychlou mluvu, ovšem na druhé hodině už pro ně bylo porozumění snazší. Nicméně podobný zážitek může být ještě cennější než mluvit s rodilým mluvčím – poslouchat cizí přízvuky anglického jazyka se velmi hodí při cestování do různých zemí, a ne každý bude mít přece dokonalou britskou angličtinu. Juan na dalším setkání vyprávěl žákům o španělských vánočních zvycích a následně se dětí ptal na Vánoce v Česku. Také Juan se dozvěděl mnoho zajímavých věcí o naší kultuře a proběhla i milá diskuze. Velmi mne potěšilo, jak byli žáci komunikativní, na druhé hodině už měli větší prostor k mluvení a kladli Juanovi zajímavé otázky.

      Spolupráce s Hodinou H pro nás byla velmi příjemným oživením online hodin. Někteří žáci rovněž využili individuálních konverzací, jež jim byly nabídnuty zdarma a ve kterých pokračují i po návratu do škol. Doufáme, že až se epidemiologická situace uklidní, budou k nám moci dobrovolníci přijet do Brna na návštěvu osobně a popovídat si se studenty naživo, nikoliv přes kameru.

                                                                                                    Mgr. Tereza Heřmanová, učitelka AJ

    • Informace o vracení poplatků za ŠD a pronájmy z důvodů uzavření školy
     • Informace o vracení poplatků za ŠD a pronájmy z důvodů uzavření školy

     • Vzhledem k opakovanému plošnému uzavření škol od 14. října 2020 z důvodu karantény – COVID 19 se neuskutečnil plánovaný a předem uhrazený pobyt dětí v ŠD, rovněž nebyly využívány pronájmy prostor školy, především tělocvičen.

      1. Za školní družinu bude poplatek za období jednoho měsíce, tj. 1x 150 Kč, účetně převeden do ledna 2021. Rodičům, jejichž děti v lednu 2021 budou z ŠD odhlášeny, se peníze vrátí v hotovosti oproti podpisu v průběhu ledna 2021.
      2. Poměrná část přijatých peněz za neuskutečněné pronájmy (tělocvičny, učebny a školní jídelny) za období od 14. října do 31. prosince 2020 bude vrácena nájemníkům bankovním převodem. Na tuto vratku bude příjemci vystaven dobropis.    Mgr. Jana Hanáková, ŘŠ
    • Informace o platbě za ŠD
     • Informace o platbě za ŠD

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k uzavření školy z důvodu pandemie Covid 19 vám oznamujeme, že přeplatek 150,- Kč za dobu uzavření školní družiny, vám odečteme z poplatku na první pololetí 2021. Žádáme proto všechny rodiče, kteří dosud platbu ve výši 600,- Kč za školní družinu neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol vašeho dítěte.

      Velmi děkujeme za spolupráci.

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

    • HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1.ČTVRTLETÍ 2020-21
     • HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1.ČTVRTLETÍ 2020-21

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k realizaci distanční výuky neproběhne čtvrtletní hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků naší školy v měsíci listopadu 2020. Toto hodnocení posuneme na měsíc prosinec (po návratu žáků do školy).

      Děkujeme za pochopení.

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

    • Oznámení školní jídelny k 18. 11.2020 + oprava výdeje obědů
     • Oznámení školní jídelny k 18. 11.2020 + oprava výdeje obědů

     • Školní jídelna oznamuje, že od středy 18. listopadu bude opět v provozu.

      Obědy si objednávejte do pondělí 16. listopadu do 13:00 hodin na www.strava.cz

      Jídelníček je umístěn na webových stránkách, je možné již objednávat obědy pro žáky 1. a 2. ročníku.

      Žáci, kteří mají zájem o obědy během distanční výuky/  3. a 9. ročník / si můžou rovněž objednávat obědy.

      Výdej pro tyto žáky bude probíhat do jídlonosičů od 11:00 do 11:30 hodin a od 13.00 do 13.40 hodin

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • kristof@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Renata Antony – předsedkyně, renata.antony@seznam.cz Lucie Haladová, haladova@halydex.cz Monika Suchomelová, suchomelova.monika@seznam.cz
   • Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Mgr. Magdaléna Pfefferová (pfefferova@zstuhackova.cz), Mgr. Jitka Patřičná (patricna@zstuhackova.cz), Mgr. Lenka Krábková (krabkova@zstuhackova.cz)
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz