• V plném obsazení - oba školní sbory
     • V plném obsazení - oba školní sbory

     • Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

      děkujeme Vám za přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Byl to rok neobvyklý a náročný pro všechny. Vzhledem k mimořádným opatřením nemohl proběhnout vánoční koncert, proto přijměte alespoň videopozdrav našich žáků a pedagogů. Přejeme vám klidné prožití vánočních dnů, v novém roce především pevné zdraví, pohodu, optimismus a dobrou náladu.

      Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • LIVE Stream Vánoce 2021
     • LIVE Stream Vánoce 2021

     • Vážení a milí,

      každý den už 21 měsíců překonáváme kovidové nástrahy a překážky... A proto jsme se rozhodli být vám všem nablízku i v této nepříznivé době díky našemu vánočnímu hudebnímu live streamu. Budeme s vámi ve vašich třídách, domovech, dílnách i kancelářích, popřípadě i v přírodě, pokud budete on-line :))

      Zítra (tj. 22.12.2021) v 10h buďte s námi LIVE!

      Najdete nás na Youtube kanále nebo přímo zde: https://youtu.be/BrTuL_aDOa0

      Vaše Ztužka a Ztuha

      Záznam live vystoupení

    • Starý mobil - pro remobil
     • Starý mobil - pro remobil

     • Milí žáci Vážení rodiče, jelikož v období Vánoc probíhá někdy v rodinách obměna mobilních telefonů, vyhlásili jsme spolu s Recyklohraním soutěž ve sběru použitých (i nefunkčních a rozbitých) mobilních telefonů, a to v období od 3.1.2022 do 31.1.2022.Sběrné nádoby se budou nacházet ve 2. patře u ping pongového stolu na parapetu, budou 3 a vy si můžete podle designu/líbivosti krabice zvolit, do jaké váš telefon vyhodíte.

      Přeji hezké předvánoční dny a rozumné recyklaci Zdar!.

      Tomáš Pavelka

    • Maraton psaní dopisů
     • Maraton psaní dopisů

     • Vážení rodiče, milé děti,

      včera u nás na škole začala celosvětová akce MARATON PSANÍ DOPISŮ, kterou pořádá nezisková organizace Amnesty International. AI tuto akci pořádá každoročně už od svého vzniku v roce 1961
      a letos se jí zúčastní i naše škola Tuhajda. Budeme rádi, když se k nám přidáte, můžete napsat dopis i z domova!

      Co je maraton psaní dopisů?

      Každý rok Amnesty International vybere deset politických vězňů, kterým chce pomoct, v České republice se posílají dopisy šesti z nich. Dopisy se posílají prezidentům, vládám, prokurátorům, cílem je zahltit příslušné autority a donutit je k tomu, aby politické vězně propustily, nebo aby jim daly možnost férového soudního procesu. Akce je úspěšná, 40 % vězňů je buď propuštěno, zlepšila se jejich situace, přestali být pronásledováni, nebo jsou jejich tresty zmírněny, nižší úspěšnost ovšem bývá v Číně či v Saúdské Arábii.

      MARATON NA ZŠ TUHÁČKOVA

      U nás bude probíhat 9. – 15. prosince (10. prosince slavíme Mezinárodní den lidských práv). Zúčastní se ho žáci druhého stupně a představení Amnesty, letošních politických vězňů a psaní dopisů proběhne v hodinách českého jazyka v rámci slohu. Účastnit se budou žáci, mohou se ale přidat i učitelé a rodiče.

      VEŠKERÉ INFORMACE O AKCI, VČETNĚ PŘEDSTAVENÍ POLITICKÝCH VĚZNŮ, VZOROVÝCH DOPISŮ A ADRES, NAJDETE ZDE: https://maraton.amnesty.cz/

      Děkujeme

      Tým češtinářů

       

    • Pozvánka na online setkání třídních důvěrníků 27. 1. 2022
     • Pozvánka na online setkání třídních důvěrníků 27. 1. 2022

     • Vážení rodiče,

      vedení Spolku rodičů Vás srdečně zve na Shromáždění delegátů - třídních důvěrníků na čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00. Shromáždění bude online a odkaz přijde všem třídním důvěrníkům, kteří na sebe poskytli email. Email lze dodatečně předat kterémukoli členovi Výboru. Zájemci o přístup pište na adresu: tomas.zerzan@gmail.com

      Na setkání všech třídních důvěrníků se těší vedení Spolku rodičů

    • Modernizujeme výuku informatiky
     • Modernizujeme výuku informatiky

     • Po nedávné modernizaci jedné z učeben informatiky projde i současná výuka informatiky v následujících měsících výraznou změnou. S nástupem nového RVP ZV i naše škola upravuje své osnovy a výukové plány, aby se žáci už v příštím školním roce 2022/2023 mohli vzdělávat podle nejnovějších požadavků. S novou výukou hodláme začít o rok dříve, než nám to ukládá zákon. To ovšem neznamená, že máme v současné době zastaralé osnovy. Každým rokem je upravujeme, aby odpovídaly školnímu vzdělávacímu programu a novým trendům v oblasti informačních technologií. Několik let již máme v učebních osnovách zařazeno rozšiřující nepovinné téma algoritmické myšlení a programování, ve kterém se žáci od 5. ročníku učí programovat. Výuka programování je realizována pomocí online programů, které odpovídají jednotlivým ročníkům. Mezi dané programy patří hlavně code.org, OzoBlockly a Scratch a nejnovější VEXcode Blocks. Téměř čtyři roky danou výuku programování neprovádíme pouze teoreticky, ale i prakticky. K tomu slouží zapůjčení Ozzoboti, které na danou dobu zajišťuje koordinátor ICT Mgr. Krištof. Druhým rokem navíc pořádá ve škole společnost SAP pro dané třídy blokovou dopolední výuku v programu Scratch. V loňském školním roce ukončil svou činnost další projekt školy, a to Badatelský kroužek. Díky tomuto dvouletému kroužku škola disponuje 3D tiskárnou a robotickými stavebnicemi VEX IQ. Tiskárna je i po ukončení kroužku využívána pro tvorbu výukových pomůcek a dalších 3D modelů dle zadání vyučujících a žáků. Stavebnice VEX IQ budou využívány i v nově připravované informatice, kde se počítá s rozšířením jejich počtu. Mgr. Lukáš Krištof

    • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021
     • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021

     • Vážení rodiče, milí žáci


      dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Screeningové testování se týká také škol v městě Brně.

      Testování je zacíleno na žáky v denní formě vzdělávání, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.

      Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

      Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:

       1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

       2. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

      3. děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

      4. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m

      Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

      Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( rodič, pedagog, asistent pedagoga)

      V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, musí splnit výše uvedené speciální podmínky “pro netestované”, které musí plnit do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu ve vyhrazeném prostoru u šaten školy.

      Z tohoto důvodu žádáme všechny rodiče, aby prostřednictvím Edupage nejpozději do pátku 5.11. do 8.00 hodin třídnímu učiteli svého dítěte dali na vědomí, zda se dítě bude testovat, nebo doloží požadovaný doklad o bezinfekčnosti. Pokud třídní učitel tuto informaci neobdrží, bude k dítěti přistupováno od 8.11. podle speciálních podmínek pro netestované.


      Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že tuto obtížnou situaci opět společně zvládneme.

      Ředitelství ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      V příloze najdete přiložené úplné znění mimořádného opatření.

      pokyn-ke-screeningovemu-testovani-listopad-2021_akt.02112021.pdf


    • Halloween na naší škole
     • Halloween na naší škole

     • Pondělní den 1. 11. 2021 se nesl v duchu Halloweenu. Někteří žáci vzali přípravy opravdu vážně. Všechny masky se sešly na společné focení do tělocvičny.

    • Projekt Hrdá škola s možností hlasování
     • Projekt Hrdá škola s možností hlasování

     • Vážení rodiče,

      naše škola se zapojuje do projektu Hrdá škola viz odkaz níže. V souvislosti s touto aktivitou nám organizující firma nabídla možnost výroby oblečení a dalších doplňků s logem a názvem školy. Nákup bude následně možný na e-shopu přímo u firmy Schools United, s.r.o. bez další účasti školy.

      Nyní je otevřené veřejné hlasování k podobě loga a názvu školy pro potisk produktů. Budeme rádi, když se Vy a Vaše dítě do hlasování zapojíte. Nákup hotových produktů není povinností, pouze možností.

      Vše k projektu "Hrdá škola" najdete zde: https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola#/

      Hlasujte do 10.11. o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom firma použije na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky :-) Hlasovat můžete zde: odkaz

    • Turnaj ve stolním tenise
     • Turnaj ve stolním tenise

     • V pondělí 4. 10. se dívky i hoši naší školy zúčastnili turnaje ZŠ ve stolním tenise na ZŠ Svážná. Všichni hráli, co jim síly stačily. Starší chlapci měli ze všech kategorií největší konkurenci. Do této kategorie se přihlásilo nejvíce škol, proto museli být rozlosováni do skupin. Postupovali pouze vítězové skupin, kterými se naše družstvo bohužel nestalo. Mladší chlapci se probojovali až na krásné 3. místo.

      Protože dívek se do soutěže přihlásilo z naší školy jen málo, utvořili jsme jen jedno družstvo starších dívek. Děvčata si vyzkoušela atmosféru turnaje a podařilo se jim obsadit 2. příčku. Ze ZŠ Svážná jsme proto odjížděli se dvěma diplomy a poháry, které nyní zdobí školní vitrínu společně s již dříve získanými trofejemi.

      Všem zúčastněným hráčům a hráčkám děkujeme  za úspěšnou reprezentaci naší školy a do dalších sportovních klání přejeme hodně štěstí a úspěchů.

                                                                                                                                       Mgr. Eva Lichková

    • Sázení stromků na školním pozemku
     • Sázení stromků na školním pozemku

     • Přišel podzim, čas věnovaný úpravám našich zahrad a pozemků. Také na naší škole ZŠ Tuháčkova se neustále s žáky staráme o zvelebování školního pozemku a okolí školy.

      Aktuálně žáci sedmých ročníků v rámci předmětu ekologická výchova vysazovali podél plotu sazenice borovic, které jsou, jak se žáci dozvěděli, odolnější vůči parazitům i suchu než jiné druhy stromů, nevyžadují náročnou údržbu a zakořeněné drží velmi pevně v zemi. Teoreticky i prakticky si tak žáci upevňovali své znalosti z oblasti ekologické výchovy, jejímž cílem je nejen prohlubování jednotlivých poznatků o přírodě, o vztazích člověka k prostředí, ale zejména výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem.

      Na závěr přejeme borovicím, ať se dobře uchytí, a žáci, kteří je letos sázeli, je budou moci za pár desítek let hrdě ukazovat svým potomkům se slovy: „Tu jsem sázel já.”

    • Adaptační přespávačka 4.A
     • Adaptační přespávačka 4.A

     • Vzhledem k náročnému minulému roku a odloučení žáků od kamarádů jsme se rozhodly ve spolupráci se školní psycholožkou Mgr. Evou Brídovou uskutečnit adaptační přespání ve škole. Na žáky 4.A čekala výborná večeře, aktivity, které měly za cíl utužit kolektiv a večerní promítání filmu. Všichni jsme si společně strávený večer užili a budeme se těšit na další.

    • TÁBORÁK
     • TÁBORÁK

     • Ve středu, 29. září, odpoledne, proběhla na školním hřišti akce „Táborák pro děti a rodiče“. Byla to akce pro I. stupeň, na přivítanou v novém školním roce. Každý mohl posedět u ohně, opéct si špekáček či chlebík, popovídat si i zazpívat. K ohni příjemně hrála kytara a zpívaly se dětské a táborové písničky. Na děti čekalo také několik stanovišť, kde si mohly vyzkoušet kuličkovou dráhu, nakreslit křídami obrázek, vyzkoušet chůzi po slackline, zaskákat si v pytli nebo si nechat pomalovat obličej. Akce se konala již podruhé, a také letos se zdařila. Počasí nám přálo a rodiče tak měli možnost prožít se svými dětmi jedno příjemné odpoledne.

    • Národní plán doučování na ZŠ Tuháčkova
     • Národní plán doučování na ZŠ Tuháčkova

     •  

      Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání.

      Žáci jsou do doučování zařazováni z rozhodnutí školy a na žádost rodičů. Doučování není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě se školou. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli „strašák“. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří chtějí dětem pomoci.

      Vážení rodiče,

      pokud se zajímáte o doučování pro Vaše dítě v rámci tohoto programu, konzultujte prosím jeho případné zařazení s příslušným třídním učitelem nebo učitelkou, nebo přímo s doučovatelem.

      Doučování se mohou krátkodobě účastnit i žáci, kteří se do školy vracejí po nemoci a potřebují doplnit zameškané učivo.

       

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova 25

  • Kontakty

   • Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
   • info@zstuhackova.cz
   • 539 014 622 nebo 545 221 173
   • Tuháčkova 25, 617 00 Brno
   • IČ: 70867917 DIČ: CZ70867917 Školní jídelna: 539 014 620 Školní družina: 539 014 621
   • Výbor Spolku rodičů při ZŠ Tuháčkova 25 Předseda spolku: Jan Vlasák, goldaren19@gmail.com Pokladník: Iveta Sedláčková, sedlackova@ijmtransport.cz Člen výboru SRŠ: Tomáš Zerzaň, tomas.zerzan@gmail.com
   • Školská rada - zástupci rodičů Mgr. Pavlína Prosecká, předsedkyně ŠR, pavlina.prosecka@gmail.com Ing. Markéta Hynková, marhyn@gmail.com Ivana Jelenová', ivana@nashuatec.cz
   • Školská rada - zástupci obce Jiřina Bočková (bockova-nezavisli@seznam.cz), Lukáš Boula, Jaroslava Hauserová
   • Školská rada - zástupci školy Mgr. Magdaléna Pfefferová, Mgr. Jitka Patřičná, Mgr. Lenka Krábková
   • Bc. Adriana Blechová, telefon. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccouting.cz