• Aktuální informace k zápisu do 1. tříd na ZŠ Tuháčkova
     • Aktuální informace k zápisu do 1. tříd na ZŠ Tuháčkova

     • Newsletter, který vytvořil projektový tým MAP Brno ve spolupráci s vedením statutárního města Brna.

      Newsletter_MAP_Brno_II_zapisy_do_MS_a_ZS.pdf

      Aktuální informace k zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2021 – 2022

      Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že epidemiologická situace neumožňuje osobní přítomnost rodičů a jejich dětí ve školách, proběhne zápis k základnímu vzdělávání do Základní školy, Tuháčkova 25, p. o. bez osobní přítomnosti dítěte.

      Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

      Postup při přihlašování dítěte:

      1. Rodič vyplní a vytiskne žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad školní docházky na webovém rozhraní: https://zapisdozs.brno.cz/
      2. Vytištěnou, podepsanou žádost o přijetí /odklad včetně prosté kopie rodného listu doručí do školy jednou z níže uvedených forem:
      1. osobně ve dnech 13. 4. v době od 9.00 do 17.00, výjimečně dne 20. 4. v době od 9.00 do 14.00. Vstup do budovy je umožněn pouze s respirátorem nebo nanorouškou.
      2. poštou - nejpozději do 13. 4. 2021 (obálku označte: Zápis 2021-22)
      3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce do 13. 4. 2021 (e-mailová adresa: info@zstuhackova.cz )
      4. do datové schránky školy (ID:  ew9mjwn ) termín doručení: nejpozději 13. 4. 2021

      K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra + doporučení ošetřujícího dětského lékaře, případně žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy na naší škole.

      Potřebné žádosti najdete na https://zstuhackova.edupage.org/a/dokumenty-skoly

      Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány!

       

       

      Děkuji Vám za spolupráci.                                         Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021 - 2022
     • Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021 - 2022

     • Zápis dětí do 1. ročníku je na naší škole naplánovaný na úterý 13. dubna 2021 v době od 13.00 do 17.00 hod. Pokud to epidemiologická situace dovolí, dostaví se rodiče i s dítětem, s sebou přinesou vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Přesný termín zápisu si mohou rodiče naplánovat prostřednictvím rezervačního systému od 30. 3. 2021.

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných zdravotních důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 20. 4. 2021 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne pouze sběr přihlášek ke vzdělávání bez osobní účasti dítěte. Sběr vyplněných přihlášek a žádostí o odklad proběhne 13. 4. 2021 od 13. 00 do 17.00 ve vestibulu školy za přítomnosti zákonného zástupce (s sebou bude mít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz).

      Z epidemiologických důvodů nebudeme organizovat Den otevřených dveří ani komentovanou prohlídku školy. Bližší informace o škole můžete získat prostřednictvím webových stránek školy.

      Informace o škole:

      Úplná ZŠ s devíti ročníky v bezprostřední blízkosti MHD, možnost parkování v blízkosti školy, bezbariérový přístup, výuka angličtiny od 1. ročníku, zkušený pedagogický sbor, interaktivní výuka s využitím moderních ICT technologií, SMART vzorová škola pro Jihomoravský kraj, podpora ekologické výchovy a přírodních věd od  1. ročníku, možnost umístění dítěte do ŠD s provozem od 6.30 do 17.00 hod, široký výběr mimoškolních činností formou zájmových kroužků, podpora sportovních aktivit, součástí školy jsou 2 tělocvičny, moderní venkovní sportovní areál, spolupráce se sportovními kluby v okolí školy, odborné učebny pro výuku přírodních věd i humanitních předmětů, čtyři jazykové učebny (z toho jedna digitální), multimediální učebna, počítačová učebna, výborné stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou hlavních jídel s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, možnost zakoupení chutných dopoledních svačin ve ŠJ, individuální péče o děti talentované i děti s SVP, zkušenosti s výukou dětí s PAS, zapojení zkušených asistentů pedagoga do výuky, výjezdy do škol v přírodě,  na lyžařské kurzy i na jazykově poznávací zájezdy do zahraničí (finanční příspěvek MČ na tyto výjezdy), týdenní jazykové kurzy přímo ve škole, realizace nejrůznějších projektů, zapojení žáků do preventivních programů na zvýšení jejich bezpečnosti, elektronické třídní knihy a žákovské knížky přístupné rodičům, aktivní Spolek rodičů a Školská rada.Ve škole je nainstalován bezpečnostní docházkový systém, jehož prostřednictvím je rodič informován o příchodu i odchodu dítěte z budovy školy. V budově školy sídlí pobočka DDM Helceletova -  CVČ Sluníčko, v blízkosti se nachází ZUŠ Slunná. Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, Výuka angličtiny od 1. ročníku, Sportuj ve škole a Atletika do škol, čerpáme finance z grantů ESF.

    • Aktualizace z KJM pobočka Komárov
     • Aktualizace z KJM pobočka Komárov

     • Dveře knihovny opět otevřeny

      Milí čtenáři, přinášíme vám skvělou zprávu! Od pondělí 12. dubna můžete opět do knihovny a vybírat si ze své oblíbené literatury přímo z našich polic.

    • Informace k nástupu žáků 1.stupně od 12.4.2021
     • Informace k nástupu žáků 1.stupně od 12.4.2021

     • Vážení rodiče,                                                                                                                                                       v týdnu od 12.4. do 16.4.2021 budou ve škole přítomny děti z 2. a 4. ročníků. Pro tyto žáky bude platit normální běžný rozvrh. Děti 1., 3., 5. ročníku se budou tento týden učit doma na distanční výuce. Učit se budou podle rozvrhu distanční výuky, který ještě upřesní třídní učitelé.

      V týdnu od 19.4. do 26.4. 2021 budou ve škole přítomny děti z 1., 3., 5.ročníku. Učit se budou podle normálních běžných rozvrhů, způsob nástupu do školy bude upřesněn. Děti ze 2. a 4. ročníku budou tento týden doma na distanční výuce.

      Pro děti, které jsou ve škole, je možné objednat obědy známým způsobem na: www.strava.cz. Jídelníček je zveřejněn na stránkách školy a na webu strava .cz. Svačinky zatím nebudeme připravovat. Obědy lze přihlásit i dětem, které v daném týdnu zůstávají na distanční výuce doma - výdej do jídlonosičů v době od 13.00 do 13.30 hodin.

      Pro děti, které jsou ve škole, bude zajištěna odpolední školní družina. Každá třída bude mít své samostatné oddělení.

      Ranní družinu zajistit nelze.                                                                                                                                     Každé pondělí a čtvrtek se děti, které jsou ve škole, budou testovat antigenním testem na přítomnost onemocnění Covid 19. Testování zajišťuje škola.

      Při vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu ve škole musí žáci mít nasazenou chirurgickou roušku, případně nanoroušku nebo respirátor. Doporučujeme vybavit žáky i náhradními ochrannými prostředky pro případ potřeby.

      Organizace testování:

                                                                                                                                                                 

      V pondělí 12.4. přijdou 4.ročníky do školy v 7.30 hodin. Vstup do školy bude umožněn pouze po rampě - schodišti u budovy D. Před schodištěm si žáky svých tříd shromáždí TU spolu s asistentem pedagoga, odvede do označené šatny u velké tělocvičny. Zde se žáci přezují, boty uloží do přineseného sáčku. Učitel spolu s asistentem bude dětem dezinfekčním sprejem dezinfikovat ruce. Potom společně odejdou do velké tělocvičny, kde budou pro každou třídu připraveny židličky, na které děti usednou a TU spolu s asistentem rozdají testovací sady a žáci si sami pod dohledem provedou test na Covid 19. Po skončení testování se žáci pod vedením TU odeberou do své třídy. Pokud se u některého dítěte ukáže pozitivní test, dítě bude odvedeno do izolační místnosti, ředitelství vyzve rodiče, aby si dítě co nejdříve odvezli domů a kontaktovali svého dětského lékaře.

      V pondělí 12.4. přijdou 2.ročníky do školy v 7.40 hodin. Vstup bude umožněn pouze vchodem u školní jídelny budova C. Před vchodem si TU spolu s asistenty vyzvednou své žáky, v šatně u jídelny se přezují, boty uloží do přineseného sáčku a vezmou s sebou do malé tělocvičny, kde budou pro žáky připravena místa na testování, proběhne dezinfekce rukou. Samotné testování proběhne stejně jako u 4.roč.

      Pokud bude chtít z různých důvodů někdo z rodičů své dítě testovat sám, rodič si přinese přezůvky a spolu se třídou a se svým dítětem odejde do tělocvičny a testování provede svému dítěte osobně. Tato osoba se  musí nahlásit TU, testování takového dítěte proběhne mimo kolektiv třídy.

      Vyjímku z testování mají děti které doloží zprávou z laboratoře, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Dále žáci, kteří mají negativní výsledek PCR testu, který není starší 48 hodin a tento test byl proveden schváleným poskytovatelem těchto zdravotnických služeb. Žáci, kteří nenaplní výše uvedené, je nutno testovat.

      Dítě, bez výše uvedených podmínek testování, nelze zařadit k prezenční výuce. Rodič požádá TU o uvolnění dítěte a zajistí jeho vzdělávání svépomocí.

      Děti, které v době testování nebudou přítomny ve škole, budou testovány individuálně po příchodu do školy. Rodič je povinnen nahlásit TU, kdy se dítě do školy dostaví.


      Naše škola MSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdfMSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdfosobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně Základní školy Tuháčkova  i v týdnech, kdy mají žáci plánovanou  distanční výuku z domácího prostředí. Týká se těchto profesí rodičů:

      a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

      b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

      c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

      d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

      e) příslušníci ozbrojených sil,

      f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

      g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

      h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

      i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

      j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

      Žádáme rodiče, kteří o tuto službu mají zájem, aby bezodkladně tuto skutečnost oznámili prostřednictvím EDUPAGE ředitelce školy.

      Děkujeme za pochopení této obtížné situace a pevně věříme, že s Vaší pomocí a nadhledem vše zvládneme.


      Vedení ZŠ Tuháčkova


      MSMT_Manual_k_provozu_skol_aktualizovany_.pdf

      MSMT_Manual_testovani_06_04_2021_.pdf


    • Oznámení školní jídelny pro strávníky a rodiče žáků
     • Oznámení školní jídelny pro strávníky a rodiče žáků

     • Na základě rozhodnutí vlády ČR o uzavření škol a školek splatností od 1.3.2021 nebude do odvolání školní jídelna vařit obědy.Všechny přihlášeny obědy na měsíc březen budou automaticky zrušeny.Děkujeme za pochopení.

    • Dne Země netradičně
     • Dne Země netradičně

     • Milí žáci,

      duben je již tradičně spojen s oslavami Dne Země. Letos to je vzhledem s situaci trochu netradiční, nicméně Lipka se toho ujala podle mě velice hezky a pokud nebudete vědět, co dělat, stačí přijít na Kraví horu od 22.4. s telefonem s datovým připojením nebo se zúčastnit online soutěže. Pozvánka je zde:https://www.lipka.cz/denzeme?idm=177

      Další zajímavou aktivitou je soutěžní online / venkovní projekt, ve kterém města soupeří o co největší počet pozorování živé přírody na svém území. Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu bohatá. Abychom to dokázali, potřebujeme co největší počet účastníků, kteří se do této výzvy zapojí a budou ve dnech 24. – 27. dubna 2020 zaznamenávat rostliny a živočichy ve svém okolí. Ideálně ty volně žijící. Odkaz a informace jsou zde:https://www.brnenskadzungle.cz/

      Přeji všem hezké jarní dny, TP

    • Informace k uzavření školy od 1.3.2021
     • Informace k uzavření školy od 1.3.2021

     • Od pondělí 1.3.2021 dochází podle nařízení vlády ČR k úplnému uzavření základních škol. Všichni žáci se budou učit distančně. Žákům 1. a 2.ročníků předají třídní učitelky rozvrhy online výuky do pondělí 1.3.2021. Pro žáky 3.-9.ročníků nedochází k žádným změnám, učí se podle stávajících rozvrhů online výuky. I nadále platí možnost vyzvedávat si úkoly a materiály k výuce na vrátnici školy každé úterý a čtvrtek v době od 10.00 do 12.00 hodin

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

       

      Ředitelství školy

    • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?
     • Žák/rodič -jak si prohlédnu výpis známek v mobilní aplikaci?

     •  

      Po zveřejnení výpisů/vysvědčení dostanou žáci a rodiče zprávu do mobilní aplikace. Kliknutím na tuto zprávu se zobrazí možnost stáhnout  si výpis.

      Následně kliknutím na tlačítko  Podepsat výpis podepíšete, a tak bude mít škola zpětnou vazbu, že jste výpis viděli. Výpis bude i nadále k dispozici v příslušném pololetí.

      Pozn: Tlačítko  Podepdat sa nachází jen v rodičovském účtu. Pokud jste přihlášeni přes účet žáka, tlačítko Podepsat nevidíte.

    • Pololetní hodnocení prospěchu a chování
     • Pololetní hodnocení prospěchu a chování

     • Vážení rodiče,

      v pololetí budeme na naší škole hodnotit žáky tradičním způsobem, tzn. známkou. Pololetní hodnocení bude přístupné v Edu page od 28. 1. 2021 od 10.00, v papírové podobě obdrží výpis z vysvědčení dne 28. 1. 2021 žáci 1. a 2. ročníků, ostatním žákům bude tento výpis vydán po návratu do školy. Výpis žáci zpět do školy nevrací. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny.

      Přeji všem žákům i jejich rodičům příjemný prodloužený víkend a doufám, že 1. 2. 2021 se v budově školy setkáme navíc se žáky 9. ročníku - sledujte, prosím, informace v médiích.

      Pokud od 1. 2. 2021 nastoupí žáci 9. ročníku k prezenční výuce, dojde ke změně rozvrhu online výuky v 6. - 8. ročníku. Bližší informace Vám podají třídní učitelé prostřednictvím Edu page.

      Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků
     • ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

     • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

      (MAP II)

       

      ONLINE semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

       

      ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

       

      PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

      PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU

      Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.

      (schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na dovednosti u prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace)

      Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

      • 9. února 2021 od 17:00 do 20:00
      • 11. března 2021 od 17:00 do 20:00

      ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE

      Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy.

      (informace, jak si ověřit, co dítě již umí a zná, jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje, úspěšné zahájení školní docházky)

       

      Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

      • 10. března 2021 od 17:00 do 20:00
      • 22. března 2021 od 17:00 do 20:00

      TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ

      Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.

      (charakteristika nadaných dětí, možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme nadané dítě, spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných, formy podpory nadaných dětí a žáků, aktivity pro nadané děti)

       

      Lektorka: PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)

      • 16. března 2021 od 16:00 do 19:00

      Semináře proběhnou v letošním roce ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Registrace probíhá na webu map2.brno.cz v sekci HOST.

      Letáček s nabídkou seminářů naleznete v příloze.

      V případě dotazů pište na e-mail: map.mestobrno@gmail.com.

      Semináře jsou bezplatné.

    • Pozvánka na výstavu děl žáků
     • Pozvánka na výstavu děl žáků

     • Vážení rodiče,

      dovolte, abych Vás pozvala na virtuální prohlídku děl našich šikovných a kreativních žáků 2. stupně. Naše galerie se nachází na webové stránce Padlet a její otevírací doba pro návštěvníky je neomezená.

      Naleznete zde díla s tématikou Food Art, Stínohra či Živé obrazy a týden co týden bude postupně obohacována o další tvorbu, která Vás i přes nepříznivou situaci (mj. zavřená papírnictví!) ohromí svou originalitou a vtipem.

      Pro nevšední kulturní zážitek přejděte skrze odkaz https://cs.padlet.com/bpopelkova/d7utg7gyo3l4v0mx do výstavní síně.

      Přeji příjemnou podívanou.

      Barbora Popelková

    • Informace ke stravování od 18.1.2021
     • Informace ke stravování od 18.1.2021

     • Informace ke stravování od 18.1.2021

      Z důvodu ekonomického hlediska a  nízkého počtu přihlášených svačinek se od 18.1.2021 do odvolání nebudou připravovat.

      Děkujeme za pochopení .

    • Informace k výuce a stravování od 4.1.2021
     • Informace k výuce a stravování od 4.1.2021

     •  

      Vážení rodiče, milí žáci,

       

      na základě rozhodnutí vlády ČR  přechází základní školství od 4.1.2021 na distanční výuku. Vyjímkou jsou pouze 1. a 2.ročníky, které se budou vzdělávat prezenčně. Veškeré informace ohledně způsobu výuky jste již obdrželi od třídních učitelů. Připomínáme, že účast na distanční výuce je povinná, absence je třeba řádně omluvit. Děti, které mají obtíže s připojením do výuky přes MS Teams, si budou vyzvedávat úkoly, pracovní listy a pokyny k výuce na vrátnici školy každé úterý a čtvrtek v době od 10.00 do 11.45 hodin. Hlavním informačním kanálem i nadále zůstává školní informační systém Edupage.

      Děti, které zůstávají doma na distanční výuce, mají možnost si odebrat obědy domů. Objednané obědy si mohou vyzvednout do jídlonosičů každý pracovní den v době od 13.15 do 14.15 hodin.

      Děkujeme všem za pochopení a spolupráci a zároveň přejeme vše nejlepší v novém roce 2021.

       

      Ředitelství ZŠ Tuháčkova

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Vážení rodiče,

      velmi vám děkujeme za spolupráci v uplynulém kalendářním roce.

      Vážíme si vaší podpory a spolupráce, neboť to byl rok obtížný pro všechny. Pevně věřím, že nový rok 2021 bude rokem příznivějším nejen pro vzdělávání dětí, ale i pro nastolení vnitřního klidu a pohody nás všech. Přejeme všem krásné předvánoční i vánoční dny, v novém roce hlavně pevné zdraví a hodně optimismu.

      Za všechny pracovníky ZŠ Tuháčkova                Mgr. Jana Hanáková

    • Prodloužení vánočních prázdnin
     • Prodloužení vánočních prázdnin

     • Na základě rozhodnutí MŠMT oznamuji všem žákům i jejich rodičům, že vánoční prázdniny začínají již pondělkem 21. 12. Žáci budou ve škole naposledy v pátek 18. 12. a znovu přijdou do školy 4. 1. 2021 podle současného harmonogramu, tzn. 1. stupeň  a 9. ročníky všichni v plném rozsahu, 6. - 8. ročníky střídavě - týden prezenčně a týden distanční výuka, začínají třídy  s označením B.  Žádáme Vás o sledování aktuálního stavu a informací v médiích v závěru prázdnin, neboť může dojít ke změnám.