• Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky
     • Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

     • V příštím školním roce bude naše škola otvírat přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky.

      Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

      Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení k zařazení do přípravného ročníku a rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky.

      Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:

      1. Vyřízený odklad povinné školní docházky, trvalý pobyt ve spádové oblasti školy, doporučení PPP k zařazení do přípravného ročníku
      2. Vyřízený odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy, doporučení PPP k zařazení do přípravného ročníku

       

      Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

      Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

      Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

      Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

       

      Nejčastější dotazy k přípravné třídě

      Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?

      Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.

      Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?

      Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. Přípravná třída však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

      Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?

      Nepočítá.

      Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?

      Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

      Co budou děti v přípravné třídě dělat?

      Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

      Mám zajištěno, že moje dítě může po přípravné třídě pokračovat ve vzdělávání na Vaší škole?

      Samozřejmě. V této skutečnosti spatřujeme další podstatnou výhodu existence přípravné třídy; dítě se postupně seznamuje s novým prostředím, poznává nové kamarády, učitele, v pozdějším období plní společné úkoly se školáky, podílí se na školních akcích, takže nástup do 1. ročníku je mnohem jednoduší, neobjevují se adaptační potíže.

      Jaký je počet dětí v přípravné třídě?

      Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.

      Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?

      Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že vyplníte a podáte žádost o odklad školní docházky a zároveň o přijetí do přípravné třídy. Oba dokumenty najdete na www.zapisdoskol.cz Při objednání k vyšetření do PPP z důvodu žíádosti o odklad školní docházky, uveďte zájem o zařazení do přípravné třídy.

      V případě vyřízení odkladu povinné školní docházky je nutné tuto skutečnost doložit rozhodnutím základní školy, kde byl odklad projednán.

      Zápis do přípravné třídy probíhá zároveň se zápisem do 1. třídy (4.4.2023). Je nutné dále přinést rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vygenerované žádosti (žádost o odklad školní docházky a žádost o zařazení do přípravného ročníku).

      Kde je přípravná třída umístěna?

      Přípravná třída bude umístěna samostatně v přízemí budovy školy, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen.

      V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?

      O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat nejlépe při zápisu do 1. třídy, nejpozději však do konce dubna. Je třeba mít na zřeteli, že se k žádosti přikládá souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení, se kterým je zapotřebí dojednat schůzku s dostatečným předstihem.

      Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?

      Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.

      Jak dlouhá je dopolední výuka?

      Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.

      Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?

      Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17.00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6.30 hodin.

      Jaká je výše školného?

      Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

       

      Názor a zkušenost rodiče žáka v přípravné třídě

      Děti v přípravné třídě získaly velkou výhodu v orientaci ve škole. Zvykaly si na školní režim, který se střídal částečně se školkovým, že děti měly prostor na hraní, sportování, procházky i odpočinek. Vybudovaly si nové vztahy nejen se svými spolužáky ve třídě, ale vlastně byly v kontaktu se všemi ročníky ve škole a i tam si našly kamarády, nabyly zkušenosti, co všechno je bude čekat v 1. třídě, osvojovaly si manuální zručnosti, psaní základních znaků, číslic, písmen. Zdokonalovaly si obrazotvornost při malování, řešení různých rébusů, úkolů i formou her. Učily se větší samostatnosti. Měly individuální výuku logopedie.

      Mohly navštěvovat družinu. Přípravná třída je výborným přechodem mezi mateřskou školou a základní školou pro děti s odkladem školní docházky, které na „velkou“ základní školu ještě nejsou vyzrálé a připravené a ve školce by musely opakovat stejnou třídu, „jako by propadly“ a ničemu novému by se nenaučily, protože tam mají dané osnovy a režim.

      Nechci se nikoho dotknout nebo někoho urazit, ale myslím si, že někdy si to jako rodiče usnadňujeme a volíme, co je lepší a pohodlnější pro nás než pro dítě. Já dlouho zvažovala, jaké bude nejlepší řešení pro syna, který měl odklad a nelituji, že jsme zvolili nultou třídu. Kdybych se měla znovu rozhodovat, nevolila bych jinak. G. Lovecká