• Modernizujeme výuku informatiky
     • Modernizujeme výuku informatiky

     • Po nedávné modernizaci jedné z učeben informatiky projde i současná výuka informatiky v následujících měsících výraznou změnou. S nástupem nového RVP ZV i naše škola upravuje své osnovy a výukové plány, aby se žáci už v příštím školním roce 2022/2023 mohli vzdělávat podle nejnovějších požadavků. S novou výukou hodláme začít o rok dříve, než nám to ukládá zákon. To ovšem neznamená, že máme v současné době zastaralé osnovy. Každým rokem je upravujeme, aby odpovídaly školnímu vzdělávacímu programu a novým trendům v oblasti informačních technologií. Několik let již máme v učebních osnovách zařazeno rozšiřující nepovinné téma algoritmické myšlení a programování, ve kterém se žáci od 5. ročníku učí programovat. Výuka programování je realizována pomocí online programů, které odpovídají jednotlivým ročníkům. Mezi dané programy patří hlavně code.org, OzoBlockly a Scratch a nejnovější VEXcode Blocks. Téměř čtyři roky danou výuku programování neprovádíme pouze teoreticky, ale i prakticky. K tomu slouží zapůjčení Ozzoboti, které na danou dobu zajišťuje koordinátor ICT Mgr. Krištof. Druhým rokem navíc pořádá ve škole společnost SAP pro dané třídy blokovou dopolední výuku v programu Scratch. V loňském školním roce ukončil svou činnost další projekt školy, a to Badatelský kroužek. Díky tomuto dvouletému kroužku škola disponuje 3D tiskárnou a robotickými stavebnicemi VEX IQ. Tiskárna je i po ukončení kroužku využívána pro tvorbu výukových pomůcek a dalších 3D modelů dle zadání vyučujících a žáků. Stavebnice VEX IQ budou využívány i v nově připravované informatice, kde se počítá s rozšířením jejich počtu. Mgr. Lukáš Krištof

    • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021
     • Mimořádné hygienické opatření od 8.11.2021

     • Vážení rodiče, milí žáci


      dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Screeningové testování se týká také škol v městě Brně.

      Testování je zacíleno na žáky v denní formě vzdělávání, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech.

      Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

      Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:

       1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru

       2. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)

      3. děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

      4. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m

      Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

      Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( rodič, pedagog, asistent pedagoga)

      V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, musí splnit výše uvedené speciální podmínky “pro netestované”, které musí plnit do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

      Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu ve vyhrazeném prostoru u šaten školy.

      Z tohoto důvodu žádáme všechny rodiče, aby prostřednictvím Edupage nejpozději do pátku 5.11. do 8.00 hodin třídnímu učiteli svého dítěte dali na vědomí, zda se dítě bude testovat, nebo doloží požadovaný doklad o bezinfekčnosti. Pokud třídní učitel tuto informaci neobdrží, bude k dítěti přistupováno od 8.11. podle speciálních podmínek pro netestované.


      Děkujeme všem za spolupráci a věříme, že tuto obtížnou situaci opět společně zvládneme.

      Ředitelství ZŠ Brno, Tuháčkova 25

      V příloze najdete přiložené úplné znění mimořádného opatření.

      pokyn-ke-screeningovemu-testovani-listopad-2021_akt.02112021.pdf


    • Halloween na naší škole
     • Halloween na naší škole

     • Pondělní den 1. 11. 2021 se nesl v duchu Halloweenu. Někteří žáci vzali přípravy opravdu vážně. Všechny masky se sešly na společné focení do tělocvičny.

    • Projekt Hrdá škola s možností hlasování
     • Projekt Hrdá škola s možností hlasování

     • Vážení rodiče,

      naše škola se zapojuje do projektu Hrdá škola viz odkaz níže. V souvislosti s touto aktivitou nám organizující firma nabídla možnost výroby oblečení a dalších doplňků s logem a názvem školy. Nákup bude následně možný na e-shopu přímo u firmy Schools United, s.r.o. bez další účasti školy.

      Nyní je otevřené veřejné hlasování k podobě loga a názvu školy pro potisk produktů. Budeme rádi, když se Vy a Vaše dítě do hlasování zapojíte. Nákup hotových produktů není povinností, pouze možností.

      Vše k projektu "Hrdá škola" najdete zde: https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola#/

      Hlasujte do 10.11. o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom firma použije na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky :-) Hlasovat můžete zde: odkaz