• Aktuální informace k zápisu do 1. tříd na ZŠ Tuháčkova
     • Aktuální informace k zápisu do 1. tříd na ZŠ Tuháčkova

     • Newsletter, který vytvořil projektový tým MAP Brno ve spolupráci s vedením statutárního města Brna.

      Newsletter_MAP_Brno_II_zapisy_do_MS_a_ZS.pdf

      Aktuální informace k zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2021 – 2022

      Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že epidemiologická situace neumožňuje osobní přítomnost rodičů a jejich dětí ve školách, proběhne zápis k základnímu vzdělávání do Základní školy, Tuháčkova 25, p. o. bez osobní přítomnosti dítěte.

      Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

      Postup při přihlašování dítěte:

      1. Rodič vyplní a vytiskne žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad školní docházky na webovém rozhraní: https://zapisdozs.brno.cz/
      2. Vytištěnou, podepsanou žádost o přijetí /odklad včetně prosté kopie rodného listu doručí do školy jednou z níže uvedených forem:
      1. osobně ve dnech 13. 4. v době od 9.00 do 17.00, výjimečně dne 20. 4. v době od 9.00 do 14.00. Vstup do budovy je umožněn pouze s respirátorem nebo nanorouškou.
      2. poštou - nejpozději do 13. 4. 2021 (obálku označte: Zápis 2021-22)
      3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce do 13. 4. 2021 (e-mailová adresa: info@zstuhackova.cz )
      4. do datové schránky školy (ID:  ew9mjwn ) termín doručení: nejpozději 13. 4. 2021

      K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra + doporučení ošetřujícího dětského lékaře, případně žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy na naší škole.

      Potřebné žádosti najdete na https://zstuhackova.edupage.org/a/dokumenty-skoly

      Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány!

       

       

      Děkuji Vám za spolupráci.                                         Mgr. Jana Hanáková, ředitelka školy

    • Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021 - 2022
     • Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021 - 2022

     • Zápis dětí do 1. ročníku je na naší škole naplánovaný na úterý 13. dubna 2021 v době od 13.00 do 17.00 hod. Pokud to epidemiologická situace dovolí, dostaví se rodiče i s dítětem, s sebou přinesou vyplněnou a podepsanou přihlášku k základnímu vzdělávání, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte.

      Přesný termín zápisu si mohou rodiče naplánovat prostřednictvím rezervačního systému od 30. 3. 2021.

      V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou vezměte žádost rodičů o odklad, doporučení dětského lékaře a doporučení psychologa.

      Náhradní termín zápisu pro děti, které se ze závažných zdravotních důvodů nemohou řádného termínu zúčastnit, je 20. 4. 2021 od 7.15 do 7.45 a od 13.00 do 15.00 hod.

      Přijímáme také děti z jiných spádových obvodů.

      V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne pouze sběr přihlášek ke vzdělávání bez osobní účasti dítěte. Sběr vyplněných přihlášek a žádostí o odklad proběhne 13. 4. 2021 od 13. 00 do 17.00 ve vestibulu školy za přítomnosti zákonného zástupce (s sebou bude mít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz).

      Z epidemiologických důvodů nebudeme organizovat Den otevřených dveří ani komentovanou prohlídku školy. Bližší informace o škole můžete získat prostřednictvím webových stránek školy.

      Informace o škole:

      Úplná ZŠ s devíti ročníky v bezprostřední blízkosti MHD, možnost parkování v blízkosti školy, bezbariérový přístup, výuka angličtiny od 1. ročníku, zkušený pedagogický sbor, interaktivní výuka s využitím moderních ICT technologií, SMART vzorová škola pro Jihomoravský kraj, podpora ekologické výchovy a přírodních věd od  1. ročníku, možnost umístění dítěte do ŠD s provozem od 6.30 do 17.00 hod, široký výběr mimoškolních činností formou zájmových kroužků, podpora sportovních aktivit, součástí školy jsou 2 tělocvičny, moderní venkovní sportovní areál, spolupráce se sportovními kluby v okolí školy, odborné učebny pro výuku přírodních věd i humanitních předmětů, čtyři jazykové učebny (z toho jedna digitální), multimediální učebna, počítačová učebna, výborné stravování ve školní jídelně, možnost výběru ze dvou hlavních jídel s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, možnost zakoupení chutných dopoledních svačin ve ŠJ, individuální péče o děti talentované i děti s SVP, zkušenosti s výukou dětí s PAS, zapojení zkušených asistentů pedagoga do výuky, výjezdy do škol v přírodě,  na lyžařské kurzy i na jazykově poznávací zájezdy do zahraničí (finanční příspěvek MČ na tyto výjezdy), týdenní jazykové kurzy přímo ve škole, realizace nejrůznějších projektů, zapojení žáků do preventivních programů na zvýšení jejich bezpečnosti, elektronické třídní knihy a žákovské knížky přístupné rodičům, aktivní Spolek rodičů a Školská rada.Ve škole je nainstalován bezpečnostní docházkový systém, jehož prostřednictvím je rodič informován o příchodu i odchodu dítěte z budovy školy. V budově školy sídlí pobočka DDM Helceletova -  CVČ Sluníčko, v blízkosti se nachází ZUŠ Slunná. Jsme zapojeni do projektů Mléko do škol, Ovoce do škol, Výuka angličtiny od 1. ročníku, Sportuj ve škole a Atletika do škol, čerpáme finance z grantů ESF.